Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/6/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

SKO.412/6/2024

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

 

           

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 26 kwietnia 2024 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 4 marca 2024 r., nr IK.6220.5.2023 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory o maksymalnej obsadzie 105 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr geod. 202/1 i 202/2 położonych w miejscowości Łopienie-Szelągi, gm. Nowe Piekuty oraz określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia i ustalającej charakterystykę planowanego przedsięwzięcia w wyniku którego utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Stronie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Wpis sądowy od skargi wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                              Anna Sadowska

                                                                                              Prezes SKO w Łomży

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 26 kwi 2024 13:55
Data opublikowania: piątek, 26 kwi 2024 13:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 288 razy