Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

KONKURS NA KANDYDATA NA ETATOWEGO CZŁONKA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO.

PREZES SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
W ŁOMŻY
 
ogłasza konkurs na kandydatów na 
 
ETATOWEGO CZŁONKA
SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO.
 
I.  Kandydaci przystępujący do konkursu na etatowego członka kolegium powinni spełniać następujące kryteria:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych,
b) ukończenie magisterskich studiów prawniczych lub administracyjnych,
c) wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,
d)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 
II. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
2)kwestionariusz osobowy,
3)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
4)oświadczenie o niekaralności, odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.
5) klauzula zgody do procedury przeprowadzenia konkursu (wzór do pobrania ze strony BIP SKO
6) klauzula informacyjna do procedury przeprowadzenia konkursu (wzór do pobrania ze strony BIP SKO
 
 
Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „KONKURS NA ETATOWEGO CZŁONKA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ŁOMŻY”
pod adresem:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży
18-400 Łomża
ul. Nowa 2
 
Termin składania ofert - 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej i BIP SKO w Łomży.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 12 lut 2024 00:35
Data opublikowania: poniedziałek, 12 lut 2024 00:38
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 2152 razy