Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE i DECYZJA SKO.412/5/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r.

SKO.412/5/2024

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 8 kwietnia 2024 r.

 

           

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 8 kwietnia 2024 r. rozpatrzyło wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Czyżewa z dnia 5 stycznia 2023 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Czyżew – granica województwa” w wyniku którego, odmówiło stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji.

 

Z treścią ww decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Strona może zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na tę decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. Wpis od skargi wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu o częściowe lub całkowite zwolnienie od kosztów i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                              

                                                                                Prezes SKO

                                                                               Anna Sadowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 kwi 2024 14:50
Data opublikowania: poniedziałek, 8 kwi 2024 14:51
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 277 razy