Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA SKO. 0814/GP/975/2011

 

SKO. 0814/GP/975/2011                                                                       Łomża, dnia 30 grudnia 2011 r.

 

 

D E C Y Z J A

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 12 października 1994 r.  o samorządowych kolegiach odwoławczych  /t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm. /  oraz art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym  :

                                                              przewodniczący  -  Anna Sadowska

                                                                    członkowie          - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                                                     -  Marek Stanisław Najda

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2011 r. odwołania Grażyny Tyszko, Marcina Tyszko oraz Apolonii Matanowskiej i Ewa Matanowskiej  od decyzji Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 6 grudnia 2011 r. znak : GP.6733.6.2011  ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej na częściach działek nr 2172, 2171, 206/2, 2157, 208/8, 593/3 położonych w Zambrowie,

utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Zambrów, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 maja 2011 r. Gminy Miasto Zambrów, decyzją z dnia 6 grudnia 2011 r. znak : GP.6733.6.2011  ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego  polegającej na budowie kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej na częściach działek nr 2172, 2171, 206/2, 2157, 208/8, 593/3 położonych przy ulicy Konopnickiej i Sienkiewicza w Zambrowie.

Jako podstawę rozstrzygnięcia organ wskazał art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i ust. 3, art. 52 ust. 1, art. 53 i 54  usta­wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze  zm.)- zwanej dalej w skrócie ,,u.p.z.p.”,

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wskazał m.in., że zadaniem planowanej kanalizacji :

·          deszczowej jest odprowadzenie wody opadowej z istniejącego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 (na działce nr 554 przy ul. Konopnickiej 13) drenażu budynku, drenażu boisk szkolnych oraz wód opadowych powierzchniowych z nawierzchni utwardzonych i budynku szkoły;

·          sanitarnej - odprowadzenie ścieków komunalnych z istniejącej kanalizacji sanitarnej z budynku Szkoły Podstawowej nr 4 oraz budynków jednorodzinnych przy ul. Sienkiewicza.

Ponadto orzekł, że w celu możliwie jak największego ograniczenia niedogodności  spowodowanych budową sieci, zarówno kanalizacja deszczowa jak i sanitarna zostanie wykonana metodą bezwykopową tj. metodą przecisku lub przewiertu, bez konieczności prowadzenia robót ziemnych na działkach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, przez które przebiegają trasy inwestycji.

Z decyzją tą nie zgodziła  się  Grażyna Tyszko, Marcin Tyszko oraz Apolonia Matanowska i Ewa Matanowska, którzy w przewidzianym terminie złożyli, za pośrednictwem organu pierwszej instancji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

Wnoszący odwołanie nie wyrazili zgody na realizację planowanej inwestycji.  Uznali,  że zaskarżona decyzja jest powieleniem decyzji GP.6733.8.2010, zaskarżonej przez Apolonię Matanowską i Ewę Matanowską, uchylonej przez Kolegium. W decyzji kasacyjnej Kolegium wskazało, że stosownie do art. 24 § 1 pkt 1 k.p.a. Burmistrz Miasta  podlega wyłączeniu od jej załatwienia z mocy prawa. W przedmiotowej sprawie nic się nie zmieniło i nadal, z upoważnienia Burmistrza, podpisywana jest podobna decyzja. W ocenie odwołujących wybudowanie przepompowni rozwiązywałoby problem odprowadzenia wód do ul. Konopnickiej. Ponadto uznali, że  budowa planowanej sieci w odległości 2-3 m od budynku może zagrozić stabilności jego konstrukcji, uszkodzić korzenie rosnących drzew, oraz uniemożliwić budowę planowanego w przyszłości garażu.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium, po rozpatrzeniu odwołania, mając na względzie następujące okoliczności faktyczne i prawne, zważyło co następuje:

Z akt administracyjnych, w oparciu o które rozstrzyga Kolegium wynika, że dla terenu objętego wnioskiem nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatem zgodnie z art. 54 i art. 56 u.p.z.p., celem postępowania administracyjnego było ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o przepisy ww. ustawy, przepisy wykonawcze oraz przepisy odrębne. 

Bezsporne jest - niekwestionowane przez stronę skarżącą - że planowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego, w rozumieniu art. 6 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zgodnie, z którym celem publicznym w rozumieniu ustawy jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń,  budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania. Zatem, stosownie do art. 50 ust. 1 u.p.z.p.), planowane zmierzenie inwestycyjne wymaga ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji.

 Na wstępie Kolegium uznało za celowe wskazanie, że decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, analogicznie jak decyzja o warunkach zabudowy, nie jest decyzją uznaniową i nie można odmówić jej wydania, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi (art. 56 u.p.z.p.). Oznacza to, że wnioskujący ma ją otrzymać jeśli jest ona zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto decyzja ta ma charakter deklaratoryjny i związany. Organ jest związany wnioskiem inwestora co do charakteru i parametrów planowanego zamierzenia.  Oznacza to, że opisane we wniosku zamierzenie organ winien poddać ocenie z punktu widzenia właściwych przepisów u.p.z.p. oraz przepisów odrębnych.

Stosownie do treści art. 52 ust. 1 u.p.z.p. postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego może być wszczęte na wniosek zainteresowanego inwestora. W ramach tego postępowania wnioskowego organ winien dokonać, w myśl art. 53 ust. 3 u.p.z.p.  analizy: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 u.p.z.p.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o zebraniu materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania decyzji i decyzji kończącej postępowanie. zawiadomiono :

·          inwestora - wnioskodawcę, a także właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na   których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego poprzez doręczenie pisma,

·          podmioty, którym przysługuje status strony w rozumieniu art. 28 kpa, przez obwieszczenie.

W ocenie Kolegium organ pierwszej instancji w postępowaniu wyjaśniającym uczynił zadość przepisowi art. 53 ust. 3 cyt. u.p.z.p. i dokonał analizy:

·          warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych,

·          stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Z dokonanych ustaleń wynika m. in., że teren inwestycji znajduje się poza obszarem objętym ochroną konserwatorską oraz  prawną formą ochrony przyrody, nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Zamierzenie inwestycyjne, projektowane jest na działkach prywatnych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i w pasie drogi gminnej, nie jest zaliczane  do inwestycji,  dla których jest wymagane lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. W przedłożonych aktach administracyjnych znajduje się analiza obejmująca powyższe  ustalenia.

Wyniki analizy znalazły swój wyraz w treści rozstrzygnięcia i uzasadnienia decyzji, jak tego wymaga art. 107 § 3 k.p.a. w powiązaniu z art. 54 u.p.z.p. Uzasadnienie rozstrzygnięcia wskazuje sposób w jaki ustalono stan faktyczny dotyczący inwestycji oraz miejsca jej realizacji, w kontekście wniosku inwestora. Dokonane ustalenia znalazły odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji i korespondują z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Projekt decyzji został sporządzony przez osobę wpisaną na listę samorządu architektów. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiera również załącznik mapowy, na którym zaznaczono linie rozgraniczające teren inwestycji.

W ocenie organu odwoławczego ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że organ I instancji przeprowadzając postępowanie zbadał zgodność wnioskowanej inwestycji z zasadami określonymi ustawą, a zaskarżona decyzja nie narusza uprawnień osób trzecich, nie narusza prawa materialnego, a także prawa procesowego w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Decyzja nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych - stanowi pierwszy etap postępowania inwestycyjnego. Dopiero uzyskanie pozwolenia na budowę, na etapie którego inwestor będzie musiał wykazać się prawem do dysponowania gruntem na cele budowlane, stanowi dla inwestora podstawę do rozpoczęcia inwestycji.

Odnosząc się do zarzutów odwołujących  Kolegium stwierdza, że  podnoszone zarzuty nie znajdują uzasadnienia prawnego na etapie wydania decyzji lokalizacyjnej. Ustawa nie przewiduje, aby w postępowaniu w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagana była zgoda właścicieli nieruchomości na jej realizację.

Zgodnie z treścią art. 53 ust. 6 ustawy strona odwołująca się od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego musi wskazać w odwołaniu konkretne zarzuty wobec decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Oznacza to, że zarzuty odnoszące się do decyzji powinny określać te jej elementy, z których odwołująca jest niezadowolona, wraz ze wskazaniem przepisów prawnych. Odwołująca winna nie tylko wskazać jakich zmian oczekuje w kwestionowanej decyzji, albo przeprowadzonego ponownie postępowania, lecz także wskazać dowody uzasadniające jej żądanie.

Skład orzekający stwierdza, że strona skarżąca wnosząc odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji nie uczyniła zadość wymogom wskazanym w dyspozycji art. 53 ust. 6 u.p.z.p. Analizowane odwołanie czyni jedynie zadość wymogom formalnym określonym w kodeksie (art. 63 i art. 128 kpa), zaś w odniesieniu do części uzasadniającej jego wniesienie nie odpowiada warunkom wskazanym w ustawie. Odwołanie nie zawiera żadnego zarzutu odnoszącego się do decyzji, nie określa istoty i zakresu żądania i nie wskazuje dowodów uzasadniających je.

W odwołaniu wątpliwości budzi w szczególności brak wskazania - w sposób wyraźny lub dorozumiany - jakich zmian w kwestionowanej decyzji oczekują Grażyna Tyszko i Marcin Tyszko.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 26 października 2010 r. odwołania  Apolonii Matanowskiej, Ewy Matanowskiej i Anny Średnickiej od decyzji Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 28 września 2010 r. znak : GP.7331-8/10  w przedmiocie ustalenia, na rzecz Miasta Zambrów, lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie : odcinka kanalizacji sanitarnej, przyłącza drenażu z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, na części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 2172, 2171, 206/2, 2157, 208/8, 593/3, położonych w Zambrowie, decyzją z dnia 26 października 2010 r., znak : SKO. 0814/GP/775/2010 uchyliło  zaskarżoną decyzję w całości i umorzyło postępowanie pierwszej instancji. Kolegium uznało, że  skoro w sprawie z wnioskiem o wydanie przedmiotowej decyzji wystąpił Zastępca Burmistrza Miasta Zambrów, to stosownie do art. 24 § 1 pkt 1 k.p.a. Burmistrz Miasta Zambrów  podlega wyłączeniu od jej załatwienia z mocy prawa. Wyłączenie burmistrza miasta ma ten skutek, że cały urząd jest niezdolny do wydania w sprawie decyzji.

Tymczasem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku (sygn. akt II SA/Bk 813/1 O) nie podzielił powyższego stanowiska Kolegium. Sąd uznał, że brak jest wyraźnej normy prawnej wyłączającej wójta, burmistrza, prezydenta miasta od orzekania w sprawie, w której jego gmina jest stroną. Obowiązek taki nie wynika z art. 24 § 1 ust. 1 i ust. 4 kpa. Art. 24 § l ust. l kpa stanowi o wyłączeniu pracownika organu, a nie organu administracji.

W ocenie Kolegium obawy odwołujących związane z zagrożeniem stabilności konstrukcji budynku, uszkodzeniem korzeni drzew i innymi przyszłymi – choć nie pewnymi zdarzeniami- rozwiewa stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej  decyzji, w której organ wskazał, że wnioskodawca zadeklarował realizację inwestycji bez konieczności prowadzenia robót ziemnych na działkach zagospodarowanych zabudową mieszkaniową jednorodzinną, zaś organ warunek realizacji inwestycji bez konieczności prowadzenia robót ziemnych na działkach w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej zawarł w sentencji decyzji.

Ponadto wyjaśnił, z czym się zgadza Kolegium, że wnioskowane zamierzenie inwestycyjne jest podyktowane brakiem innych możliwości technicznych uzasadnionych ekonomicznie. Ze względu na ukształtowanie terenu brak jest możliwości odprowadzania wód opadowych i ścieków komunalnych do istniejącej kanalizacji w ul. Konopnickiej. Takie rozwiązanie wymagałoby budowy przepompowni oraz zwiększyłyby się długości budowanych odcinków kanalizacji, co znacznie podniosłoby koszty inwestycji. Ewentualna budowa przepompowni wód opadowych mogłaby być przedsięwzięciem, które może nie zapewnić sprawnego odbioru wód opadowych - nieregularnych i ponadnormatywnych.

 

W świetle powyższego skład orzekający uznał, że odwołanie nie jest zasadne, bowiem zaskarżona decyzja wydana została w oparciu o prawidłowo przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, jest zgodna z prawem, gdyż jest zgodna z przepisami prawa materialnego i przepisami prawa procesowego.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji.

 

            Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Stronie służy prawo zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Kolegium Odwoławczego w terminie  30 dni od daty otrzymania  tej decyzji. Skargę wnosi się pod zarzutem niezgodności decyzji z obowiązującymi przepisami prawa.

 

                                                              przewodniczący  -  Anna Sadowska

                                                                    członkowie          - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                                                     -  Marek Stanisław Najda

 

 

Otrzymują na adresy z akt sprawy::

1.      Apolonia Matanowska

       ul. M.Konopnickiej 15, 18-300 Zambrów,

2.      Ewa  Matanowska

        ul. M.Konopnickiej 15, 18-300 Zambrów,

3.      Anna Średnicka

        ul. H. Sienkiewicza 5, 18-300 Zambrów,

4.      Marcin Tyszko

         ul. H. Sienkiewicza 18, 18-300 Zambrów,

5.      Arkadiusz Andrzej Tyszko

ul. Osińskiego 19/26, 10-010 Olsztyn,

6.      Grażyna Tyszko

ul. H. Sienkiewicza 18, 18-300 Zambrów,

7.      Grażyna Tyszko jako kurator Marty Tyszko

 ul. Sienkiewicza 18,18-300 Zambrów

8.      Michał Tyszko

ul. Sienkiewicza 18 18-300 Zambrów

9.      Gmina Miasto Zambrów

ul. Fabryczna 3,18-300 Zambrów

10.  Burmistrz Miasta Zambrów,

11.  Ogłoszenie na stronie BIP SKO w Łomży,

12.  a/a

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 2 sty 2012 14:35
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sty 2012 14:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 14:01
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 7415 razy