Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA S-KO.0814/GP/833/2011

                                                      Łomża, dnia 23 listopada 2011 r.

 

S-KO.0814/GP/833/2011

 

D  E  C  Y  Z  J  A

 

          Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 127 § 2 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym:

 

           przewodniczący: - Anna Sadowska (spr.)

           członkowie:         - Urszula Kurządkowska

                                    -Marek Stanisław Najda

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu  w dniu 23 listopada 2011 r. odwołania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku  od decyzji Wójta Gminy Grabowo z dnia 27 października 2011 r., nr MP.6733.2.2011  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

             uchyla zaskarżoną decyzję w całości i umarza postępowanie pierwszej instancji w całości.

 

U z a s a d n i e n i e

 

           PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie wnioskiem z dnia 26 sierpnia 2011 r. zwróciło się do Wójta Gminy Grabowo o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie energetycznej linii  napowietrznej nN 0,4 kv oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kv w miejscowości Łubiane, gmina Grabowo na działkach nr: 64, 31/2, 33, 34/2, 35/3, 35/4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/28, 43/29, 43/70, 59, 56, 43/69, 43/68, 43/60, 43/59, 43/66, 57, 43/18, 43/1.

          Wójt Gminy Grabowo decyzją z dnia 27 października 2011 r., nr MP.6733.2.2011 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji wymienionej we wniosku inwestora.     

          Z decyzją tą nie zgodziła się Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku i wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży wskazując na niezgodność rozstrzygnięcia decyzji z załącznikiem graficznym.

          Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży po rozpatrzeniu odwołania zważyło, co następuje:

         Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora. Zaś stosownie do art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.  Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej ( art. 61 § 3 Kpa ). Stąd też złożenie przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie  ( inwestora ) w dniu 26 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Gminy Grabowo wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji wymienionej we wniosku spowodowało wszczęcie postępowania w tej sprawie, a po jego przeprowadzeniu wydanie decyzji stosownie do art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego.

          PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Lublinie pismem z dnia 22 listopada 2011 r. zwróciło się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z prośbą o wycofanie wniosku z dnia 26 sierpnia 2011 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

          Cofnięcie przez inwestora wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje ten skutek, że postępowanie w sprawie jej ustalenia staje się bezprzedmiotowe( art. 105 § 1 Kpa ).

        Fakt cofnięcia przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Lublinie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji na etapie postępowania odwoławczego wywiera ten skutek, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze zobowiązane jest na mocy art. 138 § 1 pkt 2 Kpa uchylić zaskarżoną decyzję w całości i umorzyć postępowanie pierwszej instancji w całości.

W sytuacji bezprzedmiotowości postępowania w sprawie, bezprzedmiotowe jest odnoszenie się do zarzutów zawartych w odwołaniu.

       Z tych też względów orzeczono jak w sentencji.      

 

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

 

          Strona ma prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, z powodu jej niezgodności z prawem, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży,  w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

                                          

           przewodniczący: - Anna Sadowska (spr.)

           członkowie:         - Urszula Kurządkowska

                                    -Marek Stanisław Najda

 

Otrzymują:

1/ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

2/ PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku Pan Jan Iwaniuk – pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

3/ Pani Urszula Komodzińska

4/ Pani Irena Żebrowska

5/ Pani Katarzyna Sokołowska

6/ Pan Marek Sokołowski

7/ Pani Renata Borawska

8/ Pan Jerzy Borawski

9/ Pan Wiesław Czyżewski

10/ Pani Ewa Skrodzka

11/ Pan Wójt Gminy Grabowo

Data powstania: piątek, 25 lis 2011 14:21
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2011 14:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 14:00
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 8612 razy