Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE S-KO 0814/OŚ/700/2011

 

Łomża, dnia 19 października 2011 r.

S-KO 0814/OŚ/700/2011

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:

 

przewodniczący -  Anna Sadowska

członkowie         - Janusz Krajewski  (spr.)

-Jadwiga Piaścik

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 19 października 2011 r. zażalenia Jarosława Modzelewskiego na postanowienie Wójta Gminy Grajewo z dnia 22 września 2011 r. nr R-RG 6220.7.2011 stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin /kruszywo naturalne/ ze złoża MARECKIE II położonego na części działek nr 37/5 i 35/2 miejscowości Mareckie gmina Grajewo, oraz nakładające na Jarosława Modzelewskiego obowiązek opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

 

utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie

Dnia 7 września 2011 r. Jarosław Modzelewski wystąpił do Wójta Gminy Grajewo z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin/kruszywo naturalne/ ze złoża kruszywa naturalnego metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych ze złoża MARECKIE II położonego na części działek nr 37/5 i 35/2 miejscowości Mareckie gmina Grajewo.

Wójt Gminy Grajewo, przeprowadzając postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, oraz na podstawie posiadanej wiedzy o lokalnych uwarunkowaniach środowiskowych, postanowieniem z dnia 22 września 2011 r. nr R-RG 6220.7.2011 stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia zgodnego z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Uznano za konieczne sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji. Obszar planowanego przedsięwzięcia stanowią grunty orne V i VI klasy bonifikacyjnej, obecnie odłogowane. Przewiduje się występowanie kruszywa naturalnego na powierzchni ok.1, 10 ha. W/w teren od południa graniczy z drogą dojazdową prowadzącą do zabudowy kolonijnej a od wschodu sąsiaduje z drogą lokalną Białoszewo- Mareckie –Wierzbowo. W odległości ok.53 m na północ od tego terenu na działce nr 35/2 zlokalizowany jest las, a w odległości 175 m w kierunku południowym płynie rzeka Binduga. Obszar przeznaczony do zainwestowania oddalony jest 125 m na południowy wschód od najbliższych zabudowań kolonijnych i ok. 350 m na południowy zachód od zwartej zabudowy wsi Mareckie. Północna granica projektowanego do udokumentowania złoża MARECKIE II pokrywać się będzie z południową granicą złoża MARECKIE udokumentowanego przez inwestora w listopadzie 2007 r. Planuje się, że przedsięwzięcie polegające na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego obejmować będzie powierzchnię sumaryczną złóż tj. 2,63 ha. W odległości 30 m na wschód od tego terenu, za drogą Białoszewo-Mareckie-Wierzbowo zlokalizowane jest eksploatowane złoże kruszywa naturalnego WIERZBOWO-MARECKIE – POLE B, a w kierunku południowym po stronie drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, planuje się eksploatacje złoża WIERZBOWO –MARECKI- POLE C. Teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży postanowieniem z dnia 15 września 2011 r, stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ww. ustawy. Wójt Gminy Grajewo po dokonaniu analizy zgromadzonych dokumentów uznał, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz emisją zanieczyszczeń i uciążliwościami związanymi z hałasem wytwarzanym podczas eksploatacji złoża. Oddziaływania będą miały charakter długotrwały i nieodwracalny. W związku z powiązaniem inwestycji z innymi przedsięwzięciami tego samego rodzaju może nastąpić kumulowanie się oddziaływań.

Z postanowieniem nie zgodził się Jarosław Modzelewski i wniósł zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. W przeprowadzonym postępowaniu nie odniesiono się do skali planowanego przedsięwzięcia. Planuje on wydobycie kruszywa naturalnego w ilości do 20 000 m3 rocznie / około 35 000 ton/.Koncesja zostanie udzielona przez Starostę Grajewskiego z ograniczeniem wielkości wydobycia kopalin. Zakład WIERZBOWO-MARECKIE prowadzi wydobycie kruszywa bez ograniczeń wydobycia na podstawie koncesji na wydobywanie kopalin udzielonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Zakład ten wydobywa rocznie, co najmniej kilkadziesiąt razy więcej kruszywa naturalnego i prowadzi uszlachetnianie kopalin w węźle przeróbczym Nie można łączyć tych dwóch przedsięwzięć i twierdzić, że nastąpi kumulacja oddziaływań. W złożonych wyjaśnieniach wykazał, że oddziaływanie przedsięwzięcia mieścić się będzie w granicach jego nieruchomości. Poziom hałasu będzie niewielki. Nałożony obowiązek sporządzenia raportu nie przyniesie innych stwierdzeń niż zamieszczone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Planuje połączenie wyrobisk, co pozwoli na ekonomiczne i racjonalne wykorzystanie zasobów geologicznych tych złóż. Sumaryczna powierzchnia obydwu udokumentowanych złóż wyniesie 2,63 ha. Kruszywo będzie wydobywane tylko z jednego wyrobiska i przewidywana wielkość wydobycia nie będzie nigdy większa niż 20 000 m3. Uważa, że również w tym przypadku nie dojdzie do kumulowania oddziaływań.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zważyło, co następuje:

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.z 2008, nr 199, poz.1227 ze zm./ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie wskazane uwarunkowania w tym:

1/rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b)      powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c)       wykorzystywania zasobów naturalnych,

d)      emisji i występowania innych uciążliwości,

e)       ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, nadto

2)      usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające między innymi: obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. W postanowieniu organ określa jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Tak, więc wydanie rozstrzygnięcia w sprawie następuje w ramach uznania administracyjnego. Organ prowadzący postępowanie rozstrzyga tę kwestię w drodze postanowienia po zasięgnięciu opinii właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Opinia ta nie jest wiążąca dla organu orzekającego. Zgodnie z poglądem wyrażonym w orzeczeniu NSA z 11.VI.1982 r. SA 820/81 (OSPiKA 1982, Nr 1-2 poz. 22), jeśli w sprawach pozostawionych przez przepisy uznaniu administracyjnemu interes społeczny nie stoi temu na przeszkodzie i leży to w możliwości organu administracji, organ ten ma obowiązek załatwić sprawę w sposób pozytywny dla strony. W związku z powyższym stwierdzić należy, że uznanie to - będące pewną ściśle określoną sferą swobody pozostawionej przez ustawę - nie oznacza w żadnym razie prawa organu do jakiegokolwiek dowolnego działania. W rozpatrywanej sprawie Wójt Gminy Grajewo uzyskał opinię z dnia 15 września 2011 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, który zaopiniował, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Niezależnie od powyższego należy wskazać, że Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (  Dz. U. Nr  213 poz. 1397) określiła między innymi rodzaje przedsięwzięć, które są kwalifikowane, jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jak też mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Mocą § 3 ust. 1 pkt 40 lit.a tego rozporządzenia Rady Ministrów  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się wymienione  przedsięwzięcia w tym wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową bez względu na powierzchnię obszaru górniczego na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich, nadto z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 m3 na rok.

Planowane przedsięwzięcie w zakresie powierzchniowej eksploatacji kruszywa z udokumentowanego złoża oraz terenów przyległych zostało prawidłowo zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zamierzenie inwestycyjne będzie zlokalizowane na części działek oznaczonych nr 37/5 i 35/2    miejscowości Mareckie gmina Grajewo, w odległości 53 m od użytków leśnych. Północna granica złoża MARECKIE II pokrywać się będzie z południową granicą złoża MARECKIE udokumentowanego przez inwestora w listopadzie 2007 r. Planuje się, że przedsięwzięcie polegające na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego obejmować będzie powierzchnię sumaryczną złóż tj. 2,63 ha. W odległości 30 m na wschód od  tego terenu, za droga Białoszewo-Mareckie-Wierzbowo zlokalizowane jest eksploatowane złoże kruszywa naturalnego WIERZBOWO-MARECKIE – POLE B, a w kierunku południowym po stronie drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, planuje się eksploatacje złoża WIERZBOWO –MARECKI- POLE C.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wiąże się z wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz emisją zanieczyszczeń i uciążliwościami związanymi z hałasem wytwarzanym podczas eksploatacji złoża. Oddziaływania będą miały charakter długotrwały i nieodwracalny. W związku z powiązaniem inwestycji z innymi przedsięwzięciami tego samego rodzaju może nastąpić kumulowanie się oddziaływań. Oddziaływanie kopalni kruszywa naturalnego na krajobraz będzie bardzo znaczące. Planowana eksploatacja złoża doprowadzi do zmiany dotychczasowego ukształtowania powierzchni terenu i powstania wyrobiska. Zwiększona częstotliwość przejazdu pojazdów wożących kruszywo wpłynie na zwiększenie hałasu i spalin.   Oddziaływanie nie ograniczy się tylko do granic działek, obejmujących teren inwestycji. Należy uwzględnić możliwość kumulowania się oddziaływań.

Wszystkie te  szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zostały przez organ pierwszej instancji uwzględnione, co wykazano szczegółowo w uzasadnieniu postanowienia. I tak uwzględniono rodzaj przedsięwzięcia, jego lokalizację zakres planowanych prac, wykorzystanie zasobów naturalnych, zwiększenie ilości zanieczyszczeń w stosunku do poziomu obecnego, zwiększenie hałasu, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, zagrożenia wód. W sytuacji faktycznej i prawnej Kolegium nie może podzielić zarzutu strony o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, wraz z ustaleniem zakresu raportu. Z mocy prawa, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Grajewo decyduje o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, wraz z ustaleniem zakresu raportu. Opracowanie raportu pozwoli na rzeczywiste oszacowanie uciążliwości przedmiotowej inwestycji dla środowiska oraz zaproponowanie takich rozwiązań, aby realizowana inwestycja nie spowodowała pogorszenia stanu środowiska i nie wpływała negatywnie na ludzi.  Wydane postanowienie pierwszej instancji jest, więc zgodne z prawem.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji.

 

Postanowienie niniejsze jest ostateczne.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, pod zarzutem niezgodności postanowienia z obowiązującymi przepisami prawa. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od daty otrzymania postanowienia.

 

 

 

przewodniczący -  Anna Sadowska

członkowie         - Janusz Krajewski  (spr.)

-Jadwiga Piaścik

 

 

 

 

Otrzymują na adresy z akt sprawy:

1.     Jarosław Modzelewski

2.     Bożena Modzelewska

3.     Marzena Laszczkowska

4.     Mirosław Świderski

5.     Urszula Świderska

6.      Wójt Gminy Grajewo

7.     a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 20 paź 2011 09:45
Data opublikowania: czwartek, 20 paź 2011 09:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 14:00
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6989 razy