Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja z dnia 17 marca 2011r.

 

Łomża, dnia 17 marca 2011 r.

 

 

S-KO. 0814/GP/244/2011

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie:

 

przewodniczący -  Marek Stanisław Najda

członkowie       -   Janusz Krajewski /spr./

-    Urszula Kurządkowska

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 r. wniosku Krzysztofa Stasiewicza o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 8 lutego 2011 r. nr S-KO. 0814/GP/81/2011 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Rajgrodu z dnia 5 lutego 2010 r. nr P.P.7331-5/10 ustalającej na wniosek Organizacji Pożytku Publicznego YACHT CLUB „ARCUS” z siedzibą w Łomży lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie pomostu i nabrzeża służącego do cumowania i obsługi jachtów żaglowych do slipowania jachtów, montażu nowych punktów oświetlenia, montażu stanowisk do pobierania prądu, umocowania odcinka nabrzeża ścianką szczelną oraz wykonaniu przyłączy elektrycznych w ramach, witalizacji integracyjnego ośrodka turystyki, odnowy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie żeglarstwa, kajakarstwa oraz zimowych sportów nizinnych w Rajgrodzie, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działki nr 1/1,544,63/10,63/38,63/44 i 63/45, położonym w Rajgrodzie,

 

utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 8 lutego 2011 r. nr S-KO. 0814/GP/81/2011 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Rajgrodu z dnia 5 lutego 2010 r. nr P.P.7331-5/10.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 23 lutego 2011 r. Krzysztof Stasiewicz zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy i zmianę ostatecznej decyzji Kolegium z dnia 8 lutego 2011 r. nr S-KO. 0814/GP/81/2011 odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Rajgrodu z dnia 5 lutego 2010 r. nr P.P.7331-5/10 ustalającej na wniosek Organizacji Pożytku Publicznego YACHT CLUB „ARCUS” z siedzibą w Łomży lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie pomostu i nabrzeża służącego do cumowania i obsługi jachtów żaglowych do slipowania jachtów, montażu nowych punktów oświetlenia, montażu stanowisk do pobierania prądu, umocowania odcinka nabrzeża ścianką szczelną oraz wykonaniu przyłączy elektrycznych w ramach, witalizacji integracyjnego ośrodka turystyki, odnowy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie żeglarstwa, kajakarstwa oraz zimowych sportów nizinnych w Rajgrodzie, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działki nr 1/1,544,63/10,63/38,63/44 i 63/45, położonym w Rajgrodzie.

We wniosku zarzucono:

1.naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy tj. art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości poprzez przyjęcie, iż zamierzenie „polegające na przebudowie pomostu i nabrzeża służącego do cumowania i obsługi jachtów żaglowych do slipowania jachtów, montażu nowych punktów oświetlenia, montażu stanowisk do pobierania prądu, umocowania odcinka nabrzeża ścianką szczelną oraz wykonaniu przyłączy elektrycznych w ramach, witalizacji integracyjnego ośrodka turystyki, odnowy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie żeglarstwa, kajakarstwa oraz zimowych sportów nizinnych w Rajgrodzie, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działki nr 1/1,544,63/10,63/38,63/44 i 63/45, położonym w Rajgrodzie, stanowi inwestycję celu publicznego, o której mowa w powyższych przepisach, tj. publicznego obiektu sportowego,

2. naruszenie prawa procesowego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, mianowicie naruszenie art. 156 § pkt 2 kpa w związku z art. 61 § 1 i 2 kpa w związku z art. 52 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy Burmistrz Rajgrodu wszczął postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

/znak sprawy: P.P.7331-5/10/ pomimo braku żądania strony tj. wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wnosił o zmianę skarżonej decyzji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży rozpatrując wniosek zważyło, co następuje:

Zarzuty podniesione przez Krzysztofa Stasiewicza we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej ostateczną decyzją Kolegium z dnia 8 lutego 2011 r. są niezasadne. Nie zachodzą przesłanki z art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uprawniające do stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Rajgrodu z dnia 5 lutego 2010 r. nr P.P.7331-5/10,w postaci wydania jej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa zachodzi, gdy istnieje oczywista sprzeczność między treścą przepisu a rozstrzygnięciem objętym danym aktem administracyjnym, czyli takie rozstrzygnięcie narusza w sposób oczywisty regulacje prawne, co nie da się pogodzić z systemem obowiązujących norm. W art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010 r. nr 102 poz, 651 ze zm./umieszczono katalog celów publicznych. Zaliczono do niego między innymi: budowę i utrzymanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych. W ocenie Kolegium nie budzi wątpliwości, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne realizuje zgodnie z treścią art. 6 ust. 6 tejże ustawy, cel publiczny. Kolegium podziela pogląd doktryny, iż pojęcie inwestycji celu publicznego jest w swojej istocie oparte na kryterium przedmiotowym a nie podmiotowym czy funkcjonalnym. Oznacza to, że inwestycje tego typ stanowi każde działanie o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym, które realizuje cele publiczne, bez względu na to czy inwestorem jest podmiot prywatny czy publiczny. Przedmiotowe zamierzenie, które planuje realizować inwestor z punktu widzenia powyższej regulacji należy zakwalifikować do kategorii inwestycji celu publicznego, służyć będzie ono ogółowi żeglarzy i stosunkowo wąskiej grupie niepełnosprawnych-członków wspólnoty ponadlokalnej. Kolegium przyznaje rację stronie skarżącej, która zarzuciła uchybienie formalne, które nie jest rażącym naruszeniem prawa, polegające na nienależytym powiadomieniu o wszczęciu i o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przepis art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.Nr 80 poz.717 ze zm./stanowi bowiem, że o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Organ pierwszej instancji pismem z dnia 20 stycznia 2010 r. zawiadomił inwestora-wnioskodawcę oraz zainteresowane organy o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji celu publicznego, zaś podmioty, którym przysługuje status strony zawiadomił poprzez umieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie i na tablicy ogłoszeń Urzędu. Podobnie postąpił z zawiadomieniem o decyzji kończącej postępowanie. Treść przywołanej regulacji nie pozostawia wątpliwości co do tego, że również o postanowieniach wydawanych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego winny być powiadomione strony. W aktach brak jest jakiegokolwiek dowodu, że tego rodzaju upublicznienie informacji miało miejsce. Oznacza to, iż dyspozycja art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie zostały w pełni wykorzystana.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora. Zdaniem Kolegium w sprawie można przyjąć, że taki dorozumiany wniosek inwestora został w sprawie złożony, chociaż brak jest takiego pisemnego wniosku inwestora w tej kwestii,  a  złożył on jedynie wniosek o wydanie warunków zabudowy. Jednakże wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego mieści się w toku niezbędnego postępowania administracyjnego zmierzającego do rozstrzygnięcia pierwotnego wniosku strony. Prowadzenie postępowanie administracyjnego w obu sprawach należało do tego samego organu-Burmistrza Rajgrodu było znane i akceptowane przez inwestora. Organ pierwszej instancji winien niewątpliwie wezwać inwestora do złożenia wniosku na piśmie. Jednakże zdaniem Kolegium jakkolwiek jest to naruszenie prawa, jednakże nie jest ono rażące i nie może prowadzić do stwierdzenia nieważności wydanej decyzji z mocy art. 156 § 1 pkt 2 Kpa tj. z powodu wydania decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.

Biorąc powyższe pod uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji decyzji.

 

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia w sprawie może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

 

 

 

przewodniczący   -  Marek Stanisław Najda

członkowie           - Janusz Krajewski spr.

-  Urszula Kurządkowska

 

 

 

Otrzymują na adresy z akt sprawy:

1.     Organizacja Pożytku Publicznego, YACHT CLUB „ARCUS”

2.     Krzysztof Stasiewicz

3.     Starosta Grajewski,

4.     Agencja Nieruchomości Rolnych w Suwałkach

5.     Marszałek Województwa Podlaskiego

6.     Burmistrz Rajgrodu

7.     Ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

8.     a/a.

 

Data powstania: czwartek, 17 mar 2011 16:14
Data opublikowania: czwartek, 17 mar 2011 16:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 13:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6296 razy