Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja z dnia 17-02-2011

 

Łomża, dnia 17 lutego  2011 r.

SKO.0814/GP/146/2011

 

D E C Y Z J A

Na  podstawie  art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 12 października 1994 r.  o samorządowych kolegiach odwoławczych  /t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm. /  oraz art. 138 § 2  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym:

przewodniczący  -  Janusz Krajewski

członkowie          - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)                                                                                                                 -  Urszula Kurządkowska

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 17 lutego  2011 r. odwołania Stanisława Kijewskiego od decyzji Wójta Gminy Łomża z dnia 7 stycznia 2011 r. znak : RGO.7331-221/10 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz linii napowietrznej nn wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, położonego na dz. nr geod. 49/8, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym części działek oznaczonych nr geod. 38/3, 49/5, 39, 50, 5717,49/14, 49/8, położonym we wsi Stare Kupiski, gm. Łomża,

zaskarżoną decyzję uchyla w całości

i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Łomża decyzją nr RGO.7331-221/10 z dnia 7 stycznia  2011 r., na podstawie art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1, pkt. 2, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55 i art. 56 w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 1, ustawy  z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U nr 80, póz. 717 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawa o pizp”, po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz linii napowietrznej nn wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, położonego na dz. nr geod. 49/8, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym części działek oznaczonych nr geod. 38/3, 49/5, 39, 50, 5717,49/14, 49/8, położonym we wsi Stare Kupiski, gm. Łomża,

W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, że :

-           cel publiczny inwestycji został ustalony w oparciu o art. 2 pkt. 5 ustawy o pizp, w związku z art. 6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

-           w trakcie postępowania związanego z wydaniem przedmiotowej decyzji dokonał analizy, o której mowa wart. 53 ust. 3 ustawy o pizp, z której m.in. wynika,  że planowane zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane w granicach pasów drogowych dróg gminnych oraz na częściach działek stanowiących własność prywatną - za zgodą ich właścicieli.

Od wymienionej decyzji odwołanie złożył Stanisław Kijewski. Odwołujący wskazał, że nie zostały rozpatrzone i rozstrzygnięte zastrzeżenia wniesione w dniu 5 stycznia 2011 r w trakcie toczącego się postępowania. Organ posiadając informację o braku zgody na lokalizację przedmiotowych sieci na nieruchomościach stanowiących własność prywatną, nie dopełnił wymaganych kodeksem postępowania administracyjnego działań administracyjnych, ani też nie przedstawił stronom postępowania analizy potwierdzającej, braku możliwości innego sposobu lokalizacji inwestycji. Z uwagi, iż już przedmiotowa decyzja rozstrzyga o przebiegu linii po nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 38/3 ­stanowiącej własność odwołującego-zażądał usunięcia z uzasadnienia przedmiotowej decyzji błędnej informacji, iż przedmiot ustalenia będzie rozstrzygany na etapie wydawania pozwolenia na budowę na podstawie Prawa budowlanego .Ponadto stosownie do art. 56 i art. 54 ust. 2d ustawy o pizp dotyczących wymagań ochrony interesów osób trzecich,  organ nie dopełnił wymaganej zgodności wnioskowanego zakresu zamierzenia inwestycyjnego z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium,  po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, na podstawie zgromadzonych w aktach dokumentów, stwierdza, co następuje:

Zaskarżona decyzja nie może się ostać, chociaż z wieloma argumentami w niej podniesionymi można się zgodzić.

W ocenie składu orzekającego decyzję organu pierwszej instancji wydano z naruszeniem prawa materialnego i procesowego - nie wyjaśniając wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Wadliwość ta mogła mieć wpływ na wynik sprawy, stąd decyzję należało uchylić.

Bezspornym w sprawie jest, iż zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o pizp postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego może być wszczęte na wniosek zainteresowanego inwestora. Wniosek ten powinien określać nie tylko granice objętego wnioskiem terenu, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub na kopii mapy katastralnej w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, lecz także granice obszaru, na który wnioskowana inwestycja będzie oddziaływać. Tymczasem wnioskodawca - PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiącej załącznik do wniosku, nie określił wbrew ustawowemu obowiązkowi granic obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać. Uchybienie to uszło uwadze organu I instancji. Co prawda  w pkt 1 wniosku zapisał, iż granice terenu objętego wnioskiem określono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 linia koloru czerwonego oraz obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, lecz w aktach sprawy brak  kopii mapy o wskazanej skali..  Wniosek inwestora poza częścią graficzną powinien zawierać część opisową, obejmującą trzy elementy wymienione w art. 52 ust.2, pkt2 ustawy o pizp.

Kolegium stwierdza, że wniosek inwestora nie jest kompletny, bowiem nie zawiera opisu istniejącego stanu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy, planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanego obiektu budowlanego, jakim jest słupowa stacja transformatorowa. We wniosku inwestor nie podał w ogóle danych charakteryzujących wpływ planowanej inwestycji na środowisko, pomimo że ustawodawca obowiązek ten nałożył w stosunku do tych przedsięwzięć, które nie wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a do tej kategorii należy inwestycja wskazana we wniosku Wniosek inwestora powinien zawierać określenie oddziaływania na środowisko, w szczególności negatywnych, skoro niewątpliwie planowane przedsięwzięcie należy do inwestycji emitujących pola elektromagnetyczne oddziaływujące na środowisko, w tym na zdrowie ludzi. Wskazane powyżej wady wniosku inwestora prowadzą do stwierdzenia, że organ I instancji postępowanie wyjaśniające przeprowadził z obrazą art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a., co w rezultacie doprowadziło do wydania wadliwej decyzji.

W świetle art. 53 ust. 1 ustawy o pizp wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego poprzedza sporządzenie przez organ analizy:

W ocenie Kolegium znajdującą się w aktach sprawy analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym planuje się realizację inwestycji celu publicznego oraz warunków i zasad zagospodarowania terenu nie odpowiada w pełni warunkom określonym w art. 53 ust. 3 ustawy o pizp, gdyż w istocie w ogóle nie dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy przy uwzględnieniu unormowań wynikających z przepisów szczególnych, a także wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, z uwagi na rodzaj inwestycji objętej wnioskiem tj. przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Należy wyjaśnić( ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego) czy lokalizacja słupowej stacji transformatorowej - źródło emisji pól elektromagnetycznych - jest właściwa. Ponadto wyjaśnienia wymaga dlaczego organ I instancji tą kwestią się nie zajmował. Być może uznając, że skoro przedmiotowa inwestycja nie jest objęta rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz.1397), to wystarczające jest stwierdzenie inwestora, że ,,inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko " i w ślad za nim stwierdzenie, nie poparte  jakąkolwiek analizą, że projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Przepis art. 53 ust. 1 ustawy o pizp stanowi, że o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Organ I instancji pismem z dnia 3 grudnia 2010 r. zawiadomił na piśmie inwestora – wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana przedmiotowa inwestycja celu publicznego, o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji celu publicznego, zaś podmioty, którym przysługuje status strony zawiadomił poprzez umieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej -BIP Gminy Łomża,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża i wsi Stare Kupiski. Podobnie postąpił z zawiadomieniem  o decyzji kończącej postępowanie. Treść przywołanej powyżej regulacji nie pozostawia wątpliwości co do tego, że również o postanowieniach wydawanych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego winny być powiadomione strony. W aktach sprawy brak jest jakiegokolwiek dowodu, iż tego rodzaju upublicznienie informacji miało miejsce. Oznacza to, iż dyspozycja art. 53 ust. 1 ustawy o pizp nie została w pełni wykonana. Niemniej jednak w ocenie Kolegium, uchybienie to nie miało wpływu na wynik sprawy, gdyż strony, które bez własnej winy nie brały udziału w postępowaniu, mogą stosownie do treści art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania.

Odnosząc się do zarzutów zawartych w odwołaniu w pierwszej kolejności Kolegium wyjaśnia, że zgodnie z treścią art. 53 ust. 6 ustawy o pizp strona odwołująca się od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego musi wskazać w odwołaniu konkretne zarzuty wobec decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Zatem zarzuty odnoszące się do decyzji powinny określać te elementy decyzji, z których odwołujący jest niezadowolony, wraz ze wskazaniem przepisów prawnych.

Skład orzekający stwierdza, że strona skarżąca wnosząc odwołanie od decyzji organu l instancji nie uczyniła zadość wymogom wskazanym w dyspozycji art. 53 ust. 6 ustawy o pizp. Analizowane odwołanie czyni jedynie zadość wymogom formalnym określonym w kodeksie (art. 63 i art. 128 kpa), zaś w odniesieniu do części uzasadniającej jego wniesienie nie odpowiada warunkom wskazanym w ustawie. Odwołanie nie zawiera żadnego zarzutu odnoszącego się do decyzji, nie określa istoty i zakresu żądania i nie wskazuje dowodów uzasadniających je.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży orzekło jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Stronie służy prawo zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Kolegium Odwoławczego w terminie  30 dni od daty otrzymania  tej decyzji. Skargę wnosi się pod zarzutem niezgodności decyzji z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący:   Janusz Krajewski

Członkowie:         Mirosław Kazimierz Anaszko

Urszula Kurządkowska

Otrzymują- na adresy z akt sprawy:

1.      PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Zakład Sieci Łomża

Al. Legionów 157, 18- 400 Łomża

2.         Kijewski Stanisław

18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 124

3.         Taraszkowski Tomasz

18-400 Łomża, ul. Księcia Janusza I 23A/10

4.         Taraszkowska Emilia

18-400 Łomża, ul. Księcia Janusza I 23A/10

5.         Kosmaczewska Krystyna

6.          Stare Kupiski, ul. Armii Krajowej 15, 18-400 Łomża

7.         Wójt Gminy Łomża

8.         Ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

9.         a/a.

 

Data powstania: piątek, 18 lut 2011 12:22
Data opublikowania: piątek, 18 lut 2011 12:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 13:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6758 razy