Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja z dnia 16 lutego 2011r.

 

Łomża, dnia 16 lutego 2011 r.

SKO.0814/GP/55/2011

 

DECYZJA

Na podstawie art. 158 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym :

przewodniczący - Anna Sadowska

członkowie        - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)

- Janusz Krajewski

 

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2011 r. żądania Elżbiety i Ryszarda małż. Kaźmierczak w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 5 października 2010 r., nr SKO.0814/GPI732/2010 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 01 września 2010 r., nr GP. 73311- 6/10 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na terenie obejmującym działkę nr 2667/1 położoną w Zambrowie przy ul. Podleśnej,

odmawia stwierdzenia nieważności ww. decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 5 stycznia 2011 r. (data wpływu-06.01.2011) Elżbieta i Ryszard małż. Kaźmierczak wnieśli o stwierdzenie nieważności cytowanej w sentencji decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 5 października 2010 r., utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 1 września 2010 roku, znak : GP.73311- 6/ 10, ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na terenie obejmującym działkę nr 2667/1 położoną przy ul. Podleśnej w Zambrowie.

Wnioskodawcy zarzucili decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 5 października 2010 r . naruszenie :

- art. 7, 8, 9, 11 i 107 § 3 kpa, poprzez niewyjaśnienie sposobu ustalania i kwalifikowania inwestycji z uwagi na brak wytłumaczenia poszczególnych pojęć takich jak ..wzdłuż głównej wiązki promieniowania”, ..miejsca dostępne”, brak objaśnienia sposobu ustalenia odległości od środka elektrycznego anteny, brak udowodnienia, iż organ samodzielnie dokonywał tych ustaleń, czy też dokonał tego na podstawie dokumentu pozaadministracyjnego przedłożonego przez inwestora,

- art. 2 oraz art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 6 i 107 § 1 kpa, oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r.nr 257 poz.2573 ze zm.) - poprzez zastosowanie w decyzji całego aktu prawnego, którego nie można stosować,

- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) - poprzez niewskazanie przepisów, z których wynika, jakie wymogi musi spełniać wniosek inwestora, oraz naruszenia art. 63 ust 1 oraz 63 ust 2 poprzez niewydanie postanowienia o braku konieczności sporządzenia raportu,

- § 5 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku - poprzez odstąpienie od zbadania zjawiska kumulacji pól elektromagnetycznych (PEM).

Po otrzymaniu akt sprawy z Urzędu Miasta Zambrów, pismem z dnia 14 stycznia 2011r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadomiło podmioty legitymowane jako strony o wszczęciu na wniosek Elżbiety i Ryszarda małż. Kaźmierczak postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 5 października 2010 r. Jednocześnie poinformowało o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Ponadto zamieściło powyższe zawiadomienie na stronie internetowej - BIP SKO w Łomży. Żadna ze stron nie zapoznała się z dowodami i materiałami zebranymi w przedmiotowej sprawie .

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium, badając decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 5 października 2010 r. nr SKO.0814/GPI732/2010 pod kątem jej zgodności z prawem, zważyło, co następuje :

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej jest jednym z trybów nadzwyczajnych wzruszenia decyzji ostatecznej. Ochrona takich decyzji została wyrażona zasadą ogólną trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych – art. 16 § 1 kpa.

Istotą postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w sprawie stwierdzenia nieważności wnioskowanej decyzji (art. 157 par. 1 kpa) jest wyłącznie ustalenie czy decyzja ta dotknięta została którąkolwiek z siedmiu wad wymienionych w art. 156 § 1 kpa, a mianowicie, czy:

1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,

2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,

3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,

4) została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,

5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,

6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,

7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

 

Kolegium stwierdza, iż na gruncie niniejszej sprawy kwestionowana decyzja nie zawiera wad, które uzasadniałyby stwierdzenie jej nieważności przez zastosowanie art. 156 § 1 k.p.a. Została wydana przez właściwy organ, skierowano ją do właściwej strony postępowania, opiera się na istniejącej podstawie prawnej, przy jej wydaniu nie doszło do rażącego naruszenia prawa, nadaje się do wykonania, a jej wykonalność nie powoduje czynu zagrożonego karą, nie zawiera także wad powodujących jej nieważność z mocy przepisów prawa. Z tych względów Kolegium, po stwierdzeniu braku podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji dotychczasowej, odmawia stwierdzenia jej nieważności. Ponadto skoro wnioskujący nie wskazują, które przepisy art. 156 § 1 kpa zostały naruszone, to nie jest rolą Kolegium precyzowanie zarzutów wniosku i ustalanie, który w istocie przepis, zdaniem wnioskujących, został naruszony. Wobec niesprecyzowania zarzutu merytoryczne odniesienie się do niego przez Kolegium jest niemożliwe.

 

W decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 5 października 2010 r., nr SKO.0814/GPI732/2010 zawarto pouczenie, iż stronie służy prawo jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, w przypadku stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Z możliwości tej żadna ze stron nie skorzystała.

W świetle powyższego żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 5 października 2010 r., nr SKO.0814/GPI732/2010 nie jest zasadne.

 

Decyzja niniejsza jest ostateczna

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

 

przewodniczący - Anna Sadowska

członkowie       - Mirosław Kazimierz Anaszko (spr.)

- Janusz Krajewski

 

Otrzymują:

 1. Elżbieta Kaźmierczak

ul. Mickiewicza 3, 18-300 Zambrów,

 1. Ryszard Kaźmierczak

ul. Mickiewicza 3, 18-300 Zambrów,

 1. Tadeusz Żądło (pełnomocnik P4 Sp. z o.o.)

ul. Okopowa 10/3, 20-022 Lublin,

 1. Agnieszka Kossakowska

ul. Żytnia 46, 18-300 Zambrów,

 1. Anna Maria Kossakowska

ul. Żytnia 46,18-300 Zambrów,

 1. Karolina Kossakowska

ul. Żytnia 46,18-300 Zambrów,

 1. Urszula Kossakowska

ul. Białostocka 20d/12a, 18-300 Zambrów,

 1. Krzysztof Kossakowski

ul. Białostocka 20d/12a, 18-300 Zambrów,

 1. Katarzyna Zaniewska

ul. Waszyngtona 22a/59, 15-280 Białystok,

 1. Burmistrz Miasta Zambrów,

 2. Ogłoszenie w BIP SKO w Łomży

 

Data powstania: środa, 16 lut 2011 12:37
Data opublikowania: środa, 16 lut 2011 12:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 13:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 7136 razy