Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie z dnia dnia 8 lutego 2011 r.

 

                                                  Łomża, dnia 8 lutego 2011 r.

SKO.0814/GP/81/2011                                             

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 158 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym  :

                              przewodniczący  -  Anna Sadowska

                             członkowie   - Mirosław Kazimierz Anaszko spr.        

                                               - Jadwiga Piaścik   

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2011 r. żądania Krzysztofa Stasiewicza w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji  Burmistrza Rajgrodu z dnia 5 lutego 2010 r., nr P.P. 7331- 5/10 ustalającej na wniosek Organizacji Pożytku Publicznego YACHT CLUB "ARCUS" z siedzibą w Łomży lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie pomostu i nabrzeża służącego do cumowania i obsługi jachtów żaglowych, wymianie zniszczonej drewnianej nawierzchni pomostu i belek nośnych, budowie żurawika do slipowania jachtów, montażu nowych punktów oświetlenia, montażu stanowisk do pobierania prądu, umocnieniu odcinka nabrzeża ścianką szczelną oraz wykonaniu przyłączy elektrycznych, w ramach .Witalizacji integracyjnego ośrodka turystyki, odnowy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie żeglarstwa, kajakarstwa oraz zimowych sportów nizinnych w Rajgrodzie", przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działki nr 1/1, 544, 63/10, 63/38, 63/44 i 63/45, położonym w Rajgrodzie,

 

odmawia stwierdzenia nieważności ww. decyzji.

 

 

Uzasadnienie

Dnia 28 grudnia 2010 r.  Krzysztof Stasiewicz wniósł o stwierdzenie nieważności cytowanej w sentencji  decyzji Burmistrza Rajgrodu z dnia 5 lutego 2010 r., nr P.P. 7331- 5/10.

Zdaniem wnioskodawcy decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż organ I instancji:

-          nie zapewnił mu jako stronie czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu -    nie

zawiadomił stron (właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie ani w drodze obwieszczenia. ani w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,

-          błędnie przyjął, iż inwestycja określona w decyzji Burmistrza Rajgrodu z dnia 5 lutego 2010 r., o ustalaniu lokalizacji celu publicznego dla określonego w niej zamierzenia inwestycyjnego,  miała charakter inwestycji celu publicznego.

Po otrzymaniu akt sprawy z Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, pismem z dnia 18 stycznia 2011 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadomiło podmioty legitymowane jako strony oraz zainteresowane organy o wszczęciu na wniosek Krzysztofa Stasiewicza postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Rajgrodu z dnia 5 lutego 2010 r. Jednocześnie poinformowało o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Ponadto  zamieściło powyższe zawiadomienie na stronie internetowej  -BIP SKO w Łomży. Żadna ze stron nie zapoznała się z dowodami i materiałami zebranymi w przedmiotowej sprawie .

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, dalej Kolegium, badając decyzję Burmistrza Rajgrodu z dnia 5 lutego 2010 r., nr P.P. 7331- 5/10 pod kątem jej zgodności z prawem, zważyło, co następuje :

Istotą postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 157 par. 1 kpa)  Burmistrza Rajgrodu z dnia 5 lutego 2010 r., nr P.P. 7331- 5/10, jest wyłącznie ustalenie czy decyzja ta dotknięta została którąkolwiek z siedmiu wad wymienionych w art. 156 § 1 kpa, a mianowicie, czy:

1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,

2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,

3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,

4) została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,

5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,

6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,

7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Rozpoznając sprawę w ramach wskazanych kryteriów skład orzekający stwierdza, że wniosek Krzysztofa Stasiewicza nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżona decyzja nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa

            Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa zachodzi, gdy istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu a rozstrzygnięciem objętym danym aktem administracyjnym, czyli takie rozstrzygnięcie narusza w sposób oczywisty regulacje prawne, co nie da się pogodzić z systemem obowiązujących norm.

W art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  umieszczono katalog celów publicznych. Zaliczono do niego m.in.: budowę i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych;. W ocenie Kolegium nie budzi wątpliwości, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne realizuje, zgodnie z treścią art. 6 ust. 6 tejże ustawy, cel publiczny. Kolegium podziela pogląd doktryny, iż pojęcie inwestycji celu publicznego jest w swojej istocie oparte na kryterium przedmiotowym, a nie podmiotowym czy funkcjonalnym. Oznacza to, że inwestycję tego typu stanowi każde działanie o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym, które realizuje cele publiczne, bez względu na to czy inwestorem jest podmiot prywatny czy publiczny. Przedmiotowe zamierzenie, które planuje realizować inwestor z punktu widzenia powyższej regulacji należy zakwalifikować do kategorii inwestycji celu publicznego, służyć będzie ogółowi żeglarzy i stosunkowo wąskiej grupie niepełnosprawnych- członków wspólnoty ponadlokalnej

Kolegium  przyznaje rację stronie skarżącej, która zarzuciła uchybienie formalne, które nie jest rażącym naruszeniem prawa,  polegające na nienależytym powiadomieniu o wszczęciu i o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przepis art. 53 ust. 1 ustawy o pizp stanowi bowiem, że o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Organ I instancji pismem z dnia 20 stycznia 2010 r. zawiadomił inwestora – wnioskodawcę oraz zainteresowane organy o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji celu publicznego, zaś podmioty, którym przysługuje status strony zawiadomił poprzez umieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej -BIP Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie i na tablicy ogłoszeń Urzędu. Podobnie postąpił z zawiadomieniem  o decyzji kończącej postępowanie. Treść przywołanej powyżej regulacji nie pozostawia wątpliwości co do tego, że również o postanowieniach wydawanych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego winny być powiadomione strony. W aktach sprawy brak jest jakiegokolwiek dowodu, iż tego rodzaju upublicznienie informacji miało miejsce. Oznacza to, iż dyspozycja art. 53 ust. 1 ustawy o pizp nie została w pełni wykonana.

 

W świetle powyższego żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Rajgrodu z dnia 5 lutego 2010 r., nie jest zasadne, gdyż nie zachodzą uzasadnione wykazane przez stronę przesłanki z art. 156 1 pkt 2 kpa w postaci wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa.

 

Decyzja niniejsza jest ostateczna

 

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

 

     Przewodniczący – Anna Sadowska

     Członkowie: Mirosław Kazimierz Anaszko spr.

                       Jadwiga Piaścik

 

Otrzymują:        

1.      Organizacja Pożytku Publicznego ,YACHT CLUB ,,ARCUS"

ul. Mazowiecka 1/30,18-400 Łomża

2.      Krzysztof Stasiewicz

ul. Kasztanowa 12, 16-400 Suwałki

3.      Starosta Grajewski

Agencja Nieruchomości Rolnych

 ul. Sportowa 22, 16-400 Suwałki

4.      Marszalek Województwa Podlaskiego

 ul. Kard. St. Wyszyńskiego1, 15-888 Białystok

5.      Burmistrz Rajgrodu

6.      Ogłoszenie w BlP SKO w Łomży

7.      a/a

Data powstania: wtorek, 8 lut 2011 12:31
Data opublikowania: wtorek, 8 lut 2011 12:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 13:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6242 razy