Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie z dnia 2011-01-18

Łomża, dnia 18 stycznia 2011 r.
 
S-KO. 0814/GP/81/2011
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
      zawiadamiam
że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży wszczęło na wniosek Pana Krzysztofa Stasiewicz postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Rajgrodu z dnia 05 lutego 2010 r., nr P.P. 7331-5/10 ustalającej na wniosek Organizacji Pożytku Publicznego YACHT CLUB „ARCUS” z siedzibą w Łomży lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie pomostu i nabrzeża służącego do cumowania i obsługi jachtów żaglowych, wymianie zniszczonej drewnianej nawierzchni pomostu i belek nośnych, budowie żurawika do slipowania jachtów, montażu nowych punktów oświetlenia, montażu stanowisk do pobierania prądu, umocnieniu odcinka nabrzeża ścianką szczelną oraz wykonaniu przyłączy elektrycznych, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działki nr 1/1, 544, 63/10, 63/38, 63/44 i 63/45, położonym w Rajgrodzie.
 
Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłosić swoje żądania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pokój nr 116, w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
 
                                                                                                                                             Prezes
                                                                                                               Samorządowego Kolegium Odwoławczego
                                                                                                                                            w Łomży
                                                                                                                                      Anna Sadowska
 
 
 
Otrzymują:
1.     Organizacja Pożytku Publicznego
YACHT CLUB „ARCUS”
ul. Mazowiecka 1/30
18-400 Łomża
2.   Pan Krzysztof Stasiewicz
      ul. Kasztanowa 12
     16-400 Suwałki
3.   Pan Starosta Grajewski
4.   Agencja Nieruchomości Rolnych
      ul. Sportowa 22
      16-400 Suwałki
5.   Pan Marszalek Województwa Podlaskiego
      ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
     15-888 Białystok
6.   Pan Burmistrz Rajgrodu
7.   Ogłoszenie w BIP SKO  w Łomży

Data powstania: wtorek, 18 sty 2011 14:42
Data opublikowania: wtorek, 18 sty 2011 14:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 13:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5658 razy