Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/14/2024 z dnia 29 maja 2024 r.

SKO.412/14/2024

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 29 maja 2024 r.

 

           

          Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 29 maja 2024 r. rozpatrzyło zażalenie  na postanowienie Wójta Gminy Piątnica z dnia 19 kwietnia 2024 r. znak: GPT.6220.2.2024:

  • nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 130 DJP w systemie chowu bezściołowego i ściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 3500 m3, na działce nr geod. 369 położonej we wsi Kownaty, gm. Piątnica;
  • określające zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)

w wyniku którego utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie.

Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejsze postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Wpis sądowy od skargi na to postanowienie wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o częściowe lub całkowite zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania postanowienia liczony jest od upływu 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                               Prezes SKO

                                                                               Anna Sadowska

Data powstania: środa, 29 maj 2024 13:36
Data opublikowania: środa, 29 maj 2024 13:36
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 199 razy