Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/11/12/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r.

SKO.412/11/12/2024

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

 

           

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 30 kwietnia 2024 r. rozpatrzyło odwołania od decyzji Wójta Gminy Grajewo z dnia 1 marca 2024 r., nr R.6220.18.2015 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działce nr ewid. 433, obręb Szymany, gmina Grajewo w wyniku których, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

W dniu 30 kwietnia 2024 r.  udostępniono treść decyzji w BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży  w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu o częściowe lub całkowite zwolnienie jej od kosztów  sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                             

                                                                                              Anna Sadowska

                                                                                              Prezes SKO w Łomży

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 30 kwi 2024 14:20
Data opublikowania: wtorek, 30 kwi 2024 14:23
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 174 razy