Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/28/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.

SKO.412/28/2023

 

    O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

 

           

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 29 sierpnia 2023 r. rozpatrzyło zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 2 sierpnia 2023 r., nr IK.6220.5.2023 w przedmiocie obowiązku:

- przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla   przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego - obory o maks. obsadzie 105 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 202/1 i 202/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Łopienie Szelągi Gmina Nowe Piekuty":

 - sporządzenia raportu o oddziaływaniu   przedsięwzięcia na środowisko zgodnego z  ustalonym zakresem, w wyniku którego uchyliło zaskarżone postanowienie w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Stronie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty otrzymania postanowienia. Wpis sądowy od skargi wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania postanowienia liczony jest od upływu 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                              Wiceprezes SKO

                                                                                              Marta Fabiszewska

Data powstania: wtorek, 29 sie 2023 13:47
Data opublikowania: wtorek, 29 sie 2023 13:48
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 274 razy