Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/84/2023 z dnia 02 sierpnia 2023 r.

SKO.433/84/2023                      

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 02 sierpnia 2023 r.

 

           

Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 02 sierpnia 2023 rrozpatrzyło

odwołanie Wiesława Jakóbiak i Jolanty Jakóbiak reprezentowanych przez adw. Macieja Wawer od decyzji Wójta Gminy Łomża z dnia 22 czerwca 2023 r. znak: WGP.6730.102.2023.GP ustalającej na rzecz Pani Joanny Grzybińskiej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego oraz budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w bezściołowym systemie utrzymania o obsadzie do 626 DJP z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym: 7 silosów paszowych, zbiornik przepompowy na gnojowicę, zbiornik magazynowy na gnojowicę, zbiornik na ścieki socjalno-bytowe, konfiskator kontenerowy, agregat prądotwórczy, 2 zbiorniki na gaz, studnia, zbiornik przeciwpożarowy, budynek magazynowo gospodarczy, w ramach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, której powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego gminy Łomża, na terenie obejmującym część dz. nr 105/2, obręb Mikołajki, gm. Łomża - ze względu na brak spełnienia wymogu wynikającego z art. 61 ust.1, pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wyniku którego utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

W dniu 2 sierpnia 2023 r. udostępniono treść decyzji w BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

 

                                                         Prezes SKO

                                                         Anna Sadowska

Data powstania: środa, 2 sie 2023 14:17
Data opublikowania: środa, 2 sie 2023 14:19
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 239 razy