Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.410/11/2023 z dnia 25 maja 2023 r.

SKO.410/11/2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 25 maja 2023 r.

 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 25 maja 2023 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Starosty Łomżyńskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r., nr ROŚB.6164.43.2023 odmawiającej dokonania zmiany lasu o pow. 1,4860 ha na użytek rolny na działce nr 3/1 o pow. 4,2007 ha położonej w obrębie m. Osowiec, gm. Zbójna, wyniku którego:

1/uchyliło zaskarżoną  decyzję w całości,

2/zezwoliło Agnieszce i Zbigniewowi Grużewskim na zmianę lasu o pow. 1,4860 ha na użytek rolny na działce nr 3/1 o pow. 4,2007 ha położonej w obrębie m. Osowiec, gm. Zbójna.

 

Treść decyzji została udostępniona w BIP w dniu 25 maja 2023 r.

 

 

Prezes SKO

Anna Sadowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 25 maj 2023 13:42
Data opublikowania: czwartek, 25 maj 2023 13:44
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 241 razy