Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/28/2023 z dnia 13 marca 2023 r.

SKO.433/28/2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 13 marca 2023 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 13 marca 2023 r. rozpatrzyło
odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 8 lutego 2023 r., nr
GP.6730.40.2021 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy na realizację
zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z lokalami usługowymi z zakresu usług podstawowych, z garażami
w części podziemnej oraz na poziomie terenu, z murami oporowymi, wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr
1213/8, 2812/14, 2812/15 położonych w Zambrowie, w wyniku którego, uchyliło
zaskarżoną decyzje w całości i przekazało sprawę do ponownego
rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116. Zawiadomienie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu na niniejszą decyzję do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. Wpis sądowy od sprzeciwu od tej decyzji wynosi 100 zł. Strona może
zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa
pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin
otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego
ogłoszenia.

Prezes SKO
Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 13 mar 2023 13:39
Data opublikowania: poniedziałek, 13 mar 2023 13:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 kwi 2024 15:18
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 648 razy