Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/10/2023 z dnia 24 lutego 2023 r.

SKO.412/10/2023

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 24 lutego 2023 r.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.)  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 24 lutego 2023 r. rozpatrzyło odwołanie Agnieszki i Tadeusza Brzozowskich od decyzji Wójta Gminy Nowe Piekuty z dnia 25 stycznia 2023 r. znak: IK.6220.2.1.2022 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia polegającego na budowie obory uwięziowej  bezściołowej
z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 648,50m3 oraz budowie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 9,90 m3 na działkach oznaczonych nr geod. 202/1 i 202/2 położonych w miejscowości Łopienie Szelągi Gmina Nowe Piekuty,
w wyniku którego uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią w/w decyzji  można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od sprzeciwu na tę decyzję wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o  częściowe lub całkowite zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

 

PREZES

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

mgr Anna Sadowska

Data powstania: piątek, 24 lut 2023 11:13
Data opublikowania: piątek, 24 lut 2023 11:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 mar 2024 13:41
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 685 razy