Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/15/2023 z dnia 20 lutego 2023 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

SKO.433/15/2023

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 20 lutego 2023 r.

        

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 20 lutego 2023 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Burmistrza Nowogrodu z dnia 23 stycznia 2023 r., nr RRG.6733.08.2022 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach nr ewid. gruntów 145, 16/8 w obrębie Morgowniki, w wyniku którego uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią w/w decyzji  można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu od niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od sprzeciwu od tej decyzji wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

                                                                                             

                                                                              

                                                                                              Anna Sadowska

                                                                                              Prezes SKO w Łomży

Data powstania: poniedziałek, 20 lut 2023 14:16
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lut 2023 14:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 mar 2024 13:41
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 789 razy