Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.410/22/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.

SKO.410/22/2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 17 listopada 2022 r.

 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 14 listopada 2022 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łomża z dnia 31 października 2022 r., nr WGK.6162.2.2022.IP odmawiającej dokonania zmiany lasu na użytek rolny o pow. 0,3739 ha na działkach nr 30076/4, 30076/12 i 30075/36 o pow. 1,6715 ha położonych w obrębie miasta Łomża, w wyniku którego:

1/uchyliło zaskarżoną  decyzję w całości,,

          2/zezwolono Beacie i Zbigniewowi Polakom na zmianę sposobu użytkowania części działek nr 30076/4, 30076/12 i 30075/36 o pow. 0,3739 ha, położonych w obrębie miasta Łomża.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116., po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Treść decyzji została udostępniona w dniu 17 listopada 2022 r.

 

 

Prezes SKO

Anna Sadowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 17 lis 2022 13:26
Data opublikowania: czwartek, 17 lis 2022 13:31
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 754 razy