Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/194/2022 z dnia 7 listopada 2022 r.

SKO.433/194/2022

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 7 listopada 2022 r.

 

           

Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 7 listopada 2022 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 29 września 2022 r., nr GP.6730.40.2021 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy na realizację zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi z zakresu usług podstawowych, z garażami w części podziemnej oraz na poziomie terenu, z murami oporowymi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1213/8, 2812/14, 2812/15 położonych w Zambrowie, w wyniku którego, uchyliło zaskarżoną decyzje w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej).

 

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od sprzeciwu od tej decyzji wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

 

Prezes SKO

Anna Sadowska       

Data powstania: poniedziałek, 7 lis 2022 14:08
Data opublikowania: poniedziałek, 7 lis 2022 14:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lis 2023 11:22
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 752 razy