Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/176/177/178/2022 z dnia 3 października 2022 r.

SKO.433/176/177/178/2022

 

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 3 października 2022 r.

 

           

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że postanowieniem z dnia 3 października 2022 r., nr SKO.433176/177/178/2022 zleciło z urzędu Wójtowi Gminy Łomża, który wydał decyzję z dnia 22 sierpnia 2022 r., nr WGP.6733.6.2022 ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 44 m wraz z instalacją radikomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie „WLM_Lomza_Podgorze2/95142” na części działki nr 382/2, obręb podgórze, gm. Łomża uzupełnienie materiału dowodowego.

Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

                                                                                                   

                                                                                                      Prezes SKO w Łomży

                                                                                                      Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 3 paź 2022 13:35
Data opublikowania: poniedziałek, 3 paź 2022 13:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lis 2023 11:22
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 866 razy