Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/22/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Łomża, dnia 5 sierpnia 2022 r.

SKO.412/22/2022

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

           

Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 14 czerwca 2022 r. nr SKO.412/22/2022 utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Wójta Gminy Miastkowo z dnia 20 maja 2022 r., nr Rol.6220.3.2022:

  • nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznego zamkniętego zbiornika na gnojowicę o V=1050 m3 oraz modernizacji budynku chlewni w celu poprawy dobrostanu zwierząt na terenie obejmującym część działki o nr 199 i 116/4 w obrębie wsi Leopoldowo, gmina Miastkowo;
  • ustalające wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wymogami art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, dalej ,,u.o.o.ś.”).) w pełnym zakresie,

została przekazana w dniu 5 sierpnia 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

                                                                                             

                                                                                  Prezes SKO

                                                                                  Anna Sadowska

Data powstania: piątek, 5 sie 2022 09:50
Data opublikowania: piątek, 5 sie 2022 09:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 sie 2023 13:47
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 838 razy