Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/134/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.

SKO.433/134/2022                      

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 11 lipca 2022 r.

           

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 11 lipca 2022 rrozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 27 maja 2022r., nr RIR.6733.3.2022 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Wysokie Mazowieckie polegającą na budowie placu zabaw oraz parkingu, rozbiórkę istniejącego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 16/4 i 16/3 położonych
w miejscowości Jabłonka Kościelna, gmina Wysokie Mazowieckie, w wyniku którego uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu od niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Sprzeciw wnosi się pod zarzutem niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Wpis sądowy od sprzeciwu wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o częściowe lub całkowite zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

 

Prezes SKO

Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 11 lip 2022 13:46
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lip 2022 13:47
Data przejścia do archiwum: środa, 2 sie 2023 14:17
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 843 razy