Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/23/2022 z dnia 8 lipca 2022 r.

SKO.412/23/2022

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 8 lipca 2022 r.

 

           

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 8 lipca 2022 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Nowe Piekuty stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia polegającego na budowie obory uwięziowej  bezściołowej z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 920,00m3 oraz budowie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10,00 m3 realizowanego na terenie obejmującym działki oznaczone nr geod. 61 i 62 położonym w miejscowości Łopienie Szelągi Gmina Nowe Piekuty, w wyniku którego, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu od niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od sprzeciwu od decyzji wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

Anna Sadowska

Prezes SKO w Łomży

 

Łomża, dnia 8 lipca 2022 r.

 

SKO.412/23/2022

 

                                                                                           Wójt Gminy Nowe Piekuty

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 8 lipca 2022 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Nowe Piekuty stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia polegającego na budowie obory uwięziowej  bezściołowej z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 920,00m3 oraz budowie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10,00 m3 realizowanego na terenie obejmującym działki oznaczone nr geod. 61 i 62 położonym w miejscowości Łopienie Szelągi Gmina Nowe Piekuty, w wyniku którego, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

 

W związku z powyższym proszę o ogłoszenie powyższej informacji poprzez obwieszczenie w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości planowanego przedsięwzięcia.

 

Data powstania: piątek, 8 lip 2022 11:06
Data opublikowania: piątek, 8 lip 2022 11:07
Data przejścia do archiwum: środa, 2 sie 2023 14:17
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 965 razy