Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/22/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.

SKO.412/22/2022

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 14 czerwca 2022 r.

 

           

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r. rozpatrzyło zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Miastkowo z dnia 20 maja 2022 r., nr Rol.6220.3.2022 nakładające  obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznego zamkniętego zbiornika na gnojowicę o V=1050 nr' oraz modernizacji budynku chlewni w celu poprawy dobrostanu zwierząt na terenie obejmującym część działki o nr 199 i 116/4 w obrębie wsi Leopoldowo, gmina Miastkowo i ustalające  wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wymogami art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) w pełnym zakresie, w wyniku którego, utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie.

 

Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej).

 

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejsze postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Wpis sądowy od skargi na to postanowienie wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania postanowienia liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

Prezes SKO w Łomży

Anna Sadowska

Data powstania: wtorek, 14 cze 2022 12:17
Data opublikowania: wtorek, 14 cze 2022 12:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 lip 2023 12:36
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 742 razy