Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/5/2022 z dnia 1 lutego 2022 r.

SKO.412/5/2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 1 lutego 2022 r.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 1 lutego 2022 r. rozpatrzyło odwołania od decyzji Wójta Gminy Miastkowo z dnia 14 grudnia 2021 r., nr IGN.6220.3.2021 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni do tuczu 1470 szt. Świń (206 DJP) w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności min. 2200 m3, silosem paszowym o pojemności 29,55 m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9 m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, realizowanego na terenie obejmującym część działki nr 156/2 (przed podziałem nr 156), położonej w obrębie Leopoldowo, gm. Miastkowow wyniku którego:

1/uchyliło zaskarżoną  decyzję w części rozstrzygniętej w pkt 1(po czwartym akapicie)   i orzekając w tym zakresie wprowadziło zapis w brzmieniu:

  • Inwestycja będzie realizowana na terenie obejmującym część działki nr 156/2 (przed podziałem nr 156) położonej w obrębie Leopoldowo, gm. Miastkowo. Budynek chlewni zostanie przesunięty (w stosunku do planowanego usytuowania) o 50 m w kierunku granicy wschodniej działki (nr 156) tj. w kierunku wsi Leopoldowo.

          2/w pozostałej części utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116., po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania postanowienia liczony jest od upływu 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

                                                                                             

Prezes SKO

Anna Sadowska

Data powstania: wtorek, 1 lut 2022 12:22
Data opublikowania: wtorek, 1 lut 2022 12:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lut 2023 14:16
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1031 razy