Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/53/2021 z dnia 17 stycznia 2022 r.

SKO.412/53/2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 17 stycznia 2022 r.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 17 stycznia 2022 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Sokoły z dnia 25 listopada 2021 r., znak: RG.6220.3.2021 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do przetwarzania wybranych grup odpadów w systemie „Segromet” w zakładzie Kruszewo Brodowo, gm. Sokoły, powiat wysokomazowiecki, woj. Podlaskie”, w wyniku którego, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116, w terminie 7 dni od dokonania obwieszczenia, (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej).

 

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu od niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od sprzeciwu od postanowienia wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

Prezes SKO w Łomży

Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 17 sty 2022 13:28
Data opublikowania: poniedziałek, 17 sty 2022 13:29
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 357 razy