Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie z dnia 2010-10-26

         Łomża, dnia 26 października 2010 r.

SKO. 0814/GP/775/2010

D E C Y Z J A 

 

Na  podstawie  art. 138 § 1  pkt 2 w związku z art. 127 § 2 i art. 17 pkt 1    ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym  :

                                                            Przewodniczący – Anna Sadowska

 

                                                           Członkowie       -  Mirosław Kazimierz Anaszko spr.

 

                                                                                     - Marek Stanisław Najda

po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 26 października 2010 r. odwołania  Apolonii Matanowskiej, Ewy Matanowskiej i Anny Średnickiej od decyzji Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 28 września 2010 r. znak : GP.7331-8/10  w przedmiocie ustalenia, na rzecz Miasta Zambrów, lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie :

·        odcinka kanalizacji sanitarnej,

·        przyłącza drenażu z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,

na części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 2172, 2171, 206/2, 2157, 208/8, 593/3, położonych w Zambrowie

 

uchyla zaskarżoną decyzję w całości i umarza postępowanie pierwszej instancji.

 

Uzasadnienie

Zastępca Burmistrza Miasta Zambrów wnioskiem z dnia 16 czerwca 2010 r. zwrócił się do Burmistrza Miasta Zambrów o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie :

·        przyłącza drenażu (kanalizacji deszczowej -f300 mm o długości całkowitej 55,0 mb) odprowadzającej wody opadowe z istniejącego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 (na działce nr 554 przy ul. Konopnickiej 13) drenażu budynku i boisk szkolnych oraz odprowadzających wody opadowe powierzchniowe z nawierzchni utwardzonych i budynku szkoły.

·        odcinka sieci sanitarnej (f 200 mm o długości całkowitej 48,0 mb) odprowadzającej ścieki komunalne z istniejącej kanalizacji sanitarnej z budynku Szkoły Podstawowej nr 4 oraz budynków jednorodzinnych przy ul. Sienkiewicza,

·        na częściach działek nr nr 2172, 2171, 206/2,2 157, 208/8, 593/3, położonych w Zambrowie.

Stosownie do przepisu art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawa o pizp”, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie Burmistrz Miasta Zambrów winien strony zawiadomić w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta Zambrów, natomiast inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadomić  na piśmie.

Burmistrza Miasta Zambrów zapewnił właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości, czynny udział w postępowaniu, przesyłając im zawiadomienie z dnia 23 czerwca 2010 r. o wszczęciu postępowania. Akta sprawy nie zawierają dowodu wskazującego na  zawiadomieniu stron w drodze obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

Następnie, po przygotowaniu projektu przedmiotowej decyzji, pismem z dnia 10 września  2010 r. zawiadomił ponownie jedynie właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości o możliwości zapoznania się z materiałami zebranymi w prowadzonym na wniosek Gminy Miasto Zambrów postępowania.

Po tak przeprowadzonym postępowaniu Burmistrza Miasta Zambrów decyzją, znak: GP.7331-8/, z dnia 28 września 2010 r., ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza drenażu z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, na części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 2172, 2171, 206/2, 2157, 208/8, 593/3, położonych w Zambrowie.

 Z decyzją tą nie zgodziły się :  Apolonia Matanowska, Ewa Matanowska i Anna Średnicka, które w przewidzianym terminie złożyły, za pośrednictwem organu pierwszej instancji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

Wnoszące odwołanie nie wyraziły zgody na realizację planowanej inwestycji.  Uznały,  że zaskarżona decyzja jest niedokładna, zawiera wiele niejasności i ma na celu dobro wyłącznie jednej strony. Ponadto uznały, że  wydanie przez Burmistrza Miasta Zambrów  decyzji w swojej własnej sprawie rodzi podejrzenie nie w pełni obiektywnego rozpatrzenia sprawy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży po rozpatrzeniu odwołania zważyło, co następuje:

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o pizp postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego może być wszczęte na wniosek zainteresowanego inwestora.

W tym miejscu zauważyć należy, że sprawa dotyczy inwestycji gminnej. Stąd też  stosownie do art. 24 § 1 pkt 1 k.p.a. Burmistrz Miasta  podlega wyłączeniu od jej załatwienia z mocy prawa. Wyłączenie burmistrza miasta ma ten skutek, że cały urząd jest niezdolny do wydania w sprawie decyzji. Tymczasem w rozpoznawanej sprawie z wnioskiem o wydanie przedmiotowej decyzji wystąpił Zastępca Burmistrza Miasta Zambrów, zaś zaskarżoną decyzję podpisał Burmistrza Miasta Zambrów.

W świetle powyższego Burmistrz Miasta Zambrów winien był wystąpić do Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży z wnioskiem o wyznaczenie organu innej gminy do przeprowadzenia postępowania  administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydania decyzji.

Skoro tego nie uczynił i wydał w sprawie decyzję, to obowiązkiem organu odwoławczego było jej uchylenie i umorzenie postępowania.

 

            Decyzja niniejsza jest ostateczna.

 

Stronie służy prawo zaskarżenia tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie  30 dni od daty otrzymania  tej decyzji. Skargę wnosi się pod zarzutem niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

                                                           Przewodniczący – Anna Sadowska

 

                                                           Członkowie       -  Mirosław Kazimierz Anaszko spr.

 

                                                                                     - Marek Stanisław Najda

 

Otrzymują:

  1. Apolonia Matanowska

            ul. M. Konopnickiej 15, 18-300 Zambrów,

  1. Ewa  Matanowska

             ul. M. Konopnickiej 15, 18-300 Zambrów,

  1. Anna Średnicka

 ul. H. Sienkiewicza 5, 18-300 Zambrów,

  1. Marcin Tyszko

              ul. H. Sienkiewicza 18, 18-300 Zambrów,

  1. Arkadiusz Andrzej Tyszko

ul. Osińskiego 19/26, 10-010 Olsztyn,

  1. Grażyna Tyszko

ul. H. Sienkiewicza 18, 18-300 Zambrów,

  1.  Szkoła Podstawowa nr 4

             ul. M. Konopnickiej 13, 18-300 Zambrów,

  1. Burmistrz Miasta Zambrów,
  2. Ogłoszenie na stronie BIP SKO w Łomży,
  3. a/a
Data powstania: wtorek, 26 paź 2010 12:32
Data opublikowania: wtorek, 26 paź 2010 12:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 13:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 6455 razy