Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie z dnia 2010-10-08

                                                 Łomża, dnia 8 października 2010 r.

S-KO.0814/GP/742/2010

 

                                                 D  E  C  Y  Z  J  A

              Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 127 § 2 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w składzie orzekającym:

                            przewodniczący: - Anna Sadowska (spr.)

                             członkowie:         - Marek Stanisław Najda

                                                      - Jadwiga Piaścik

  po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 8 października 2010 r. odwołania Pani Ireny Poniatowskiej zam. Grajewo , ul. Dąbrowskiego 26 od decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 14 września 2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            uchyla  zaskarżona decyzję w całości i umarza postępowanie pierwszej instancji.

 

 

                                          U z a s a d n i e n i e

 

           Burmistrz Miasta Grajewo po rozpatrzeniu wniosku Miasta Grajewo decyzją z dnia 14 września 2010 r., nr GP.7331-2-7/10 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie cmentarza komunalnego.

              Z decyzją tą nie zgodziła się Pani Irena Poniatowska i wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży prosząc o jej zmianę i objęcie jej działek nr 2970/3 i nr 2972/5 rozbudową cmentarza komunalnego. W jego uzasadnieniu wskazała, że rozbudowa cmentarza komunalnego sprawi, że jej działki znajdujące się w bliskim jego sąsiedztwie w znacznym stopniu stracą na społeczno-gospodarczym znaczeniu.

              Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży po rozpatrzeniu odwołania zważyło, co następuje:

              Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4, stosuje się odpowiednio.

              Stosownie do art. 2 pkt 5 tej ustawy przez pojęcie inwestycja celu publicznego  należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 675).

              Z przepisów art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że budowa ( rozbudowa ) cmentarza  należy do inwestycji celu publicznego. A skoro tak, to wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  rozbudowy cmentarza komunalnego z prawnego punktu widzenia było prawidłowe.

              Ze zgromadzonych akt sprawy wynika, że sprawa dotyczy inwestycji miejskiej lokalizowanej na gruntach stanowiących własność Miasta Grajewo dlatego też stosownie do art. 24 § 1 pkt 1Kpa Burmistrz Miasta podlegał wyłączeniu od jej załatwienia z mocy prawa. Wyłączenie Burmistrza Miasta ma ten skutek, że cały urząd jest niezdolny do wydania w sprawie decyzji. Dlatego też Burmistrz Miasta Grajewo winien był wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z wnioskiem o wyznaczenie organu innej gminy do przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

              Skoro tego nie uczynił i wydał w sprawie decyzję, to obowiązkiem organu odwoławczego było jej uchylenie i umorzenie postępowania.

             Odnosząc się natomiast do zarzutów skarżącej należy wskazać, że pozostają one bez wpływu na treść wydanej w sprawie decyzji. To od woli inwestora zależy jakie grunty zostaną objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i dlatego też organ odwoławczy nie ma wpływu na treść złożonego oświadczenia woli.

 

              Decyzja niniejsza jest ostateczna.

 

              Strona ma prawo wniesienia skargi  na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, z powodu jej niezgodności z prawem, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie 30 dni od dnia jej  doręczenia.

                           przewodniczący: - Anna Sadowska (spr.)

                             członkowie:         - Marek Stanisław Najda

                                                      - Jadwiga Piaścik 

Otrzymują:

1/ Pan Burmistrz Miasta Grajewo

2/ Pani Irena Poniatowska

    ul. Dąbrowskiego 26

    19-200 Grajewo

3/ pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie w BIP

Data powstania: piątek, 8 paź 2010 14:03
Data opublikowania: piątek, 8 paź 2010 14:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 paź 2013 13:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5830 razy