Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/3/4/2015 z dnia 4 marca 2021 r.

SKO.412/3/4/2015                        

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 4 marca 2021 r.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 4 marca 2021 r. rozpatrzyło wniosek Wikar Sp. z o.o. w Warszawie i Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Wysoczyzny Wysokomazowieckiej oraz Podlaskiego Przełomu Bugu w Krzeczkowie Mianowskim o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 22 grudnia 2014 r., nr SKO.412/62/2014 uchylającą w całości decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 22 lipca 2013 r., nr SKO.412/13/2013 uchylającą w całości decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 3 czerwca 2013 r., nr SKO.412/13/2013 oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Burmistrza Czyżewa z dnia 10 kwietnia 2013 r., nr RG.6220.11.12/13 (sprostowaną postanowieniem Burmistrza Czyżewa z dnia 24 kwietnia 2013 r., nr RG.6220.7.12/6.13) o środowiskowych uwarunkowaniach i ustalającą WIKAR Sp. z o. o. w Warszawie środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy do 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, przewidzianego do realizacji w miejscowości Siennica Lipusy na nieruchomości nr 149, w wyniku którego uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i odmówiło ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla ww. przedsięwzięcia.

Z treścią w/w decyzji  można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu o  częściowe lub całkowite zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

 

Prezes SKO

Anna Sadowska

 

Data powstania: piątek, 5 mar 2021 13:24
Data opublikowania: piątek, 5 mar 2021 13:25
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 689 razy