Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/5/2015 z dnia 4 marca 2021 r.

SKO.412/5/2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 4 marca 2021 r.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 4 marca 2021 r. rozpatrzyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 7 stycznia 2015r. SKO.412/60/2014 odmawiającą uchylenia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 13 czerwca 2013r. nr SKO.412/14/2013 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Czyżewa z dnia 10 kwietnia 2013r. nr RG.6220.EW.13-7.12/13 (sprostowaną postanowieniem Burmistrza Czyżewa z dnia 24 kwietnia 2013r. ) i odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego na działce nr 51/3 położonej w miejscowości Czyżew Siedliska, w wyniku którego utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116., po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

 

 Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

Prezes SKO

Anna Sadowska

Data powstania: czwartek, 4 mar 2021 14:58
Data opublikowania: czwartek, 4 mar 2021 14:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 473 razy