Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/2/2015 z dnia 4 marca 2021 r.

SKO.412/2/2015O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 4 marca 2021 r.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 4 marca 2021 r. rozpatrzyło wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 23 grudnia 2014r. SKO.412/59/2014 uchylającą w całości własną decyzję z dnia 12 czerwca 2013r. nr SKO.412/17/2013 oraz decyzję Burmistrza Czyżewa z dnia 10 kwietnia 2013r. nr RG.6220.11.12/13 (sprostowaną postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2013r. nr RG.6220.11.12/6.13) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej o mocy 3,2 MW z pełną infrastrukturą techniczną wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianego do realizacji w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, gmina Czyżew na nieruchomości nr 23/2 w wyniku którego, odmówiło uchylenia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 12 czerwca 2013 r., nr SKO.412/17/2013.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116., po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, to może wnieść skargę na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży  w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Wpis stały od skargi wynosi 200 zł, niemniej strona może zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.Prezes SKO

Anna Sadowska

Data powstania: czwartek, 4 mar 2021 14:55
Data opublikowania: czwartek, 4 mar 2021 14:56
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 467 razy