Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/8/2021 z dnia 15 lutego 2021 r.

SKO.412/8/2021                        

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 15 lutego 2021 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Grajewo z dnia 4 stycznia 2021 r. znak: R.6220.21.2019 stwierdzającej wydanie z naruszeniem prawa ostatecznej decyzji Wójta Gminy Grajewo nr R.6220.21.2019 z dnia 22 października 2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa w obrębie Okół w gminie Grajewo elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową na dz. nr 187/4 obręb Okół”, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji  można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu o  częściowe lub całkowite zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

 

Prezes SKO w Łomży

Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 15 lut 2021 14:29
Data opublikowania: poniedziałek, 15 lut 2021 14:31
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 537 razy