Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/2/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.

SKO.433/2/2021

 

 

OBWIESZCZENIE

                                       Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

                                                           z dnia 1 lutego 2021 r.

        

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 1 lutego 2021 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łomża z  dnia 12 stycznia 2021 r., nr WAR.6733.37.2020.SS ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy jednotorowej linii kablowej 110 kV relacji GPZ Łomża 1 – GPZ Łomża 2 wraz z towarzyszącą jej kanalizacją światłowodową, na terenie obejmującym części działek nr 31331, 30338/1, 30306/44 w rejonie ulicy Meblowej w Łomży w wyniku którego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji  można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 500 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

                                                                                             

           Prezes SKO w Łomży

            Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 1 lut 2021 15:04
Data opublikowania: poniedziałek, 1 lut 2021 15:05
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 447 razy