Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/48/49/50/2020 z dnia 19 stycznia 2021 r.

SKO.412/48/49/50/2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 19 stycznia 2021 r.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 19 stycznia 2021 r. rozpatrzyło odwołania od decyzji Wójta Gminy Grajewo z dnia 30 listopada 2020 r., nr R.6220.15.2018 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 130, obręb Kacprowo, gm. Grajewo, w wyniku którego, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W związku z powyższym proszę o ogłoszenie powyższej informacji poprzez obwieszczenie w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastkowo, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości planowanego przedsięwzięcia.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116, w terminie 7 dni od dokonania obwieszczenia, (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej).

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.Prezes SKO

Anna Sadowska

Data powstania: wtorek, 19 sty 2021 12:29
Data opublikowania: wtorek, 19 sty 2021 12:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 lut 2022 12:22
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 792 razy