Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/83/2020  z dnia 7 grudnia 2020 r.

SKO.433/83/2020

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

 z dnia 7 grudnia 2020 r.

        

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Turośl z  dnia 2 listopada 2020 r. znak : PBS.6733.4.2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na : budowie  stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie obejmującym część działki nr 62/8 położonej w obrębie Ksebki, gm. Turośl, wyniku którego, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

  Z treścią w/w decyzji  można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu od niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od sprzeciwu od tej decyzji wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

    

 

                                                                                         

                                         Preses SKO

                                         Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 7 gru 2020 12:32
Data opublikowania: poniedziałek, 7 gru 2020 12:34
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 576 razy