Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/39/42/2020 z dnia 6 listopada 2020 r.

SKO.412/39/42/2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 6 listopada 2020 r.

           

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 6 listopada 2020 r. rozpatrzyło odwołania od decyzji Wójta Gminy Miastkowo z dnia 14 września 2020 r., nr IGN.6220.3.2020 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni do tuczu 1470 szt. Świń (206 DJP) w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności min. 2200 m3, silosem paszowym o pojemności 29,55 m3, zbiornikiem na nieczystości płynne o pojemności min. V-9 m3 przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, realizowanego na terenie obejmującym część działki nr 156, położonej w obrębie Leopoldowo, gm. Miastkowo wyniku którego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116., po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży  w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów  sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                 Prezes SKO

                                                                                              Anna Sadowska

Data powstania: piątek, 6 lis 2020 12:56
Data opublikowania: piątek, 6 lis 2020 12:58
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 623 razy