Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/38/2020 z dnia 27 października 2020 r.

SKO.412/38/2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 27 października 2020 r.

 

           

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 27 października 2020 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Nr 3/2020 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 8 września 2020 r. znak: RGSR.6220.16.2018 określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia   pn. ,,Eksploatacja piasku ze żwirem ze złoża Zalesie Poczynki gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie, położonego na działkach nr 27, 28, 47 i 48 - obręb ewidencyjny Zalesie Poczynki gm. Śniadowo", w wyniku którego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży  w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów  sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                               Prezes SKO

                                                                                               Anna Sadowska

Data powstania: wtorek, 27 paź 2020 12:14
Data opublikowania: wtorek, 27 paź 2020 12:15
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 582 razy