Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/64/2020 z dnia 22 września 2020 r

SKO.433/64/2020

 

                                                                  OBWIESZCZENIE

                                       Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

                                                           z dnia 22 września 2020 r.

        

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 22 września 2020 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Burmistrza Ciechanowca z dnia 2 września 2020 r. znak: Rl.6733 .13 .2020. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznych sieci kablowych SN-15kV i nn-O,4kV, linii napowietrznej SN-15kV, złącza kablowego SN-15kV oraz stacji transformatorowych i słupowych 15/0.4kV na działkach nr geod. 272/2, 273/2, 224/2, 281, 206/2, 343,  357/1, 176/1, 540, 408/2, 403, 369, 370. 368/6, 368/1, 367, 357, 32 położonych w obrębie Nowodwory. gm. Ciechanowiec oraz na działkach nr geod. 309, 311, 343, 211, 205, 173/2. 173/1, 174/2. 174/1, 145, 146, 172/1, 291/3, 304, 132, 131/2,  położonych w obrębie Usza Wielka, gm. Klukowo w wyniku którego, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i  przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

  Z treścią w/w decyzji  można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu od niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od sprzeciwu od tej decyzji wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

                                                                                             

                                                                                      Wiceprezes SKO w Łomży

                                                                                              Janusz Krajewski

Data powstania: wtorek, 22 wrz 2020 13:40
Data opublikowania: wtorek, 22 wrz 2020 13:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 paź 2021 11:25
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 935 razy