Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E SKO.412/34/2020 z dnia 2 września 2020 r.

SKO.412/34/2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 2 września 2020 r.

 

           

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 2 września 2020 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Burmistrza Szczuczyna z dnia 3 sierpnia 2020 r., nr KOŚ.6220.6.5.2019 umarzającej postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr 199/1 oraz 198/3 w miejscowości Bzury, gm. Szczuczyn”, w wyniku którego, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu od niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Wpis sądowy od sprzeciwu od decyzji wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów  sądowych albo o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                             

                                                                                        Wiceprezes SKO w Łomży

                                                                                              Janusz Krajewski

Data powstania: środa, 2 wrz 2020 14:05
Data opublikowania: środa, 2 wrz 2020 14:06
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 395 razy