Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E SKO.412/33/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.

SKO.412/33/2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 31 sierpnia 2020r.

 

         Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisko oraz ocena oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Łomży informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020r. rozpatrzyło odwołanie Grażyny Mroczkowskiej od decyzji Burmistrza Szczuczyna z dnia 03 sierpnia 2020 r. znak: KOŚ.6220.7.2020 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną składającej się z: wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten sektorowych i radioliniowych, a także anteny telewizyjnej, wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 253, w miejscowości Bzury, gm. Szczuczyn, pow. grajewski", w wyniku którego utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję.

         Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. Nr 116.

         Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.  Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

        

 

 

 

WICEPREZES

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Łomży

mgr Janusz Krajewski

Data powstania: poniedziałek, 31 sie 2020 15:54
Data opublikowania: poniedziałek, 31 sie 2020 15:55
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 399 razy