Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E SKO.412/25/2020 z dnia 21 lipca 2020r

SKO.412/25/2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 21 lipca 2020r.

 

         Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisko oraz ocena oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Łomży informuje, że w dniu 21 lipca 2020r. rozpatrzyło odwołanie Karoliny
i Dariusza małż. Komuda od decyzji Burmistrza Ciechanowca z dnia 17 czerwca   2020 r. znak: RI.6220.3.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: retencji powierzchniowej i rekultywacji składowiska odpadów o kodzie 17 05 04 wykorzystanych do zagospodarowania wyrobiska poeksploatacyjnego kruszywa naturalnego na terenie działki nr 545, położonej
w obrębie Nowodwory, gm. Ciechanowiec, w wyniku którego uchylono zaskarżoną decyzję w całości oraz poprzedzające jej wydanie postanowienie
z dnia 4 czerwca 2020 r.
znak: RI.6220.3.2020 i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

         Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. Nr 116.

         Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu od niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od sprzeciwu wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o częściowe lub całkowite zwolnienie jej od kosztów sądowych
i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                                                      Prezes SKO w Łomży

                                                                                                                                                        Anna Sadowska

Data powstania: wtorek, 21 lip 2020 09:52
Data opublikowania: wtorek, 21 lip 2020 09:53
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 456 razy