Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E SKO.412/23/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.

SKO.412/23/2020O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 6 lipca 2020 r.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 6 lipca 2020 r. rozpatrzyło odwołania od decyzji Wójta Gminy Miastkowo z dnia 10 czerwca 2020 r., nr Rol.6220.9.2020 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża „Drogoszewo IX” położonego na działce gruntowej o nr 505 oraz części działki 506, obręb geodezyjny Drogoszewo, gmina Miastkowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie, w wyniku którego, utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję. 

W związku z powyższym proszę o ogłoszenie powyższej informacji poprzez obwieszczenie w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastkowo, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości planowanego przedsięwzięcia.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116, w terminie 7 dni od dokonania obwieszczenia, (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej).

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.Wiceprezes SKO w Łomży

Janusz Krajewski

Data powstania: poniedziałek, 6 lip 2020 12:36
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lip 2020 12:37
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 454 razy