Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E SKO.412/22/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.

SKO.412/22/2020O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 1 lipca 2020 r.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 1 lipca 2020 r. rozpatrzyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 27 maja 2020 r., nr SKO.412/16/2020 stwierdzającą nieważność decyzji Wójta Gminy Grabowo z dnia 25 czerwca 2016 r., nr DŚ.6220.03.16 ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pn. „Budowa budynku inwentarskiego: obory o obsadzie 150 DJP wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o V=1650 m3, zbiornika na nieczystości bytowe o V=9,5 m3 oraz dwa silosy zbożowe o pojemności do 16 ton każdy, na działce o nr 60 położonej w miejscowości Konopki Białystok, gmina Grabowo w wyniku którego, utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis stały od skargi wynosi 200 zł., niemniej strona może zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych w całości bądź w części oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

                        Prezes SKO w Łomży

Anna Sadowska

Data powstania: czwartek, 2 lip 2020 11:06
Data opublikowania: czwartek, 2 lip 2020 11:07
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 463 razy