Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/21/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

SKO.412/21/2020O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 15 czerwca 2020 r.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Burmistrza Szczuczyna z dnia 29 kwietnia 2020 r. (znak sprawy: KOŚ.6220.8.2019) odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 9 kurników o obsadzie łącznej 2664 DJP z infrastrukturą towarzyszącą, na nieruchomości położonej w miejscowości Rakowo, na działkach o nr ewid. gruntów 108/3 i 108/5 obręb Rakowo w wyniku którego, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu od niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. Wpis sądowy od sprzeciwu wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów  sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

 

Prezes SKO w Łomży

Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 15 cze 2020 15:03
Data opublikowania: poniedziałek, 15 cze 2020 15:04
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 474 razy