Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.412/16/2020 z dnia 27 maja 2020 r.

SKO.412/16/2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 27 maja 2020 r.

 

           

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 27 maja 2020 r. rozpatrzyło wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Grabowo z dnia 25 czerwca 2016 r., nr DŚ.6220.03.16 ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pn. „Budowa budynku inwentarskiego: obory o obsadzie 150 DJP wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o V=1650,0 m3, zbiornika na nieczystości bytowe o V=9,5 m3 oraz dwa silosy zbożowe o poj. do 16 ton każdy, na działce o nr 60 położonej w miejscowości Konopki Białystok, gm. Grabowo” w wyniku którego, stwierdziło nieważność ww. decyzji.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Jeśli strona nie chce skorzystać z prawa zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na tę decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Skargę wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. Wpis od skargi wynosi 200 zł. Strona może zwrócić się do sądu o częściowe lub całkowite zwolnienie od kosztów  sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                               Prezes SKO w Łomży

                                                                                               Anna Sadowska

Data powstania: środa, 27 maj 2020 12:06
Data opublikowania: środa, 27 maj 2020 12:07
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 496 razy