Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/23/24/25/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

SKO.433/23/24/25/2020

 

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

         

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. rozpatrzyło odwołania od decyzji Burmistrza Szczuczyna nr KP.6733.3.28.2018/2020 z dnia 20 marca 2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacja bazową WLM_PROSTKI_BZURY 35/95235 oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą obejmującą część działek o nr 199/1 i 198/3 we wsi Bzury gm. Szczuczyn wyniku którego, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i poprzedzające jej wydanie postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r., nr KOŚ.6220.6.2019 odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

  Z treścią w/w decyzji  można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu od niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od sprzeciwu od tej decyzji wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

                                                                                               Prezes SKO

                                                                                           Anna Sadowska

Data powstania: środa, 29 kwi 2020 09:26
Data opublikowania: środa, 29 kwi 2020 09:27
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 550 razy