Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/120/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

SKO.433/120/2019OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 19 listopada 2019 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 19 listopada 2019 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Burmistrza Szczuczyna nr KP.6733.1.17.2018/2019 z dnia 17 września 2019 r. odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową WLM_PROSTKI_BZURY 3595235 oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą obejmującą część działek o nr 199/1 i 198/3 w miejscowości Bzury, gm. Szczuczyn wyniku którego, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią w/w decyzji  można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu od niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od sprzeciwu od tej decyzji wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o częściowe lub całkowite zwolnienie jej od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

 

    Anna Sadowska

Prezes SKO w Łomży

Data powstania: wtorek, 19 lis 2019 13:52
Data opublikowania: wtorek, 19 lis 2019 13:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 gru 2020 12:32
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1517 razy