Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE S-KO.412/39/2019 z dnia 21 października 2019 r.

Łomża, dnia 21 października 2019 r.

S-KO.412/39/2019

 

ZAWIADOMIENIE

   

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie rozstrzygniętej decyzją Burmistrza Nowogrodu z dnia 9 sierpnia 2019 r., nr RG.6220.11.2018 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Nowogród-Łomża, z obejściem m. Stare Kupiski.

Z aktami sprawy można zapoznać się w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży ul. Nowa 2 w pokoju nr 116 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Prezes SKO w Łomży

Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 21 paź 2019 13:45
Data opublikowania: poniedziałek, 21 paź 2019 13:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 lis 2020 12:56
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1346 razy